VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4344, contains 4344, 4345
id = 4344, parent = 0, thread = 4344, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 58.186.32.7, time = 2008/01/20 (1200832475) ,
subject = Font VNI-times trong Latex, hits = 1515, karma = 0+0-,
Các bạn có cách nào tạo font VNI-times hoặc font nào gần giống như vậy trong bộ gõ Latex không? Mình đang làm luận văn bằng Latex và trường yêu cầu sử dụng font VNI-times. Cảm ơn.
 
id = 4345, parent = 4344, thread = 4344, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.110.34, time = 2008/01/20 (1200834179) ,
subject = Re:Font VNI-times trong Latex, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn thử cài và dùng gói font UVN forum:3911