VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4332, contains 4332, 4351
id = 4332, parent = 0, thread = 4332, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.99.162, time = 2008/01/19 (1200754920) ,
subject = thử nghiệm tset 2.0.2, hits = 1139, karma = 0+0-,
tsEt dùng để quản lý ngân hàng câu hỏi và đề thi trắc nghiệm và tự luận, hoạt động theo mô hình server - client do đó tạo ra môi trường cộng tác. tsEt được hỗ trợ bởi Đại học Quảng Nam

Kiểm tra và dùng thử tại đây: http://tset.kyanh.net/

Các tính năng cần kiểm tra: soạn câu hỏi, tạo đề thi

Hỗ trợ và hướng dẫn online: Yahoo nick xkyanh , tsetxx

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng hệ thống.

Hệ thống Tset đang chạy trên một máy AMD XP 2000+ với bộ nhớ RAM khoảng 512+256 = 768MB. Quá nhỏ và yếu đuối để chống chọi với số lượng lớn những truy cập. LET TSET RELAX!

http://img222.imageshack.us/img222/2205/tset2aboutlv3.png
 
id = 4351, parent = 4332, thread = 4332, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.109.153, time = 2008/01/25 (1201195174) ,
subject = Re:thử nghiệm tset 2.0.2, hits = 0, karma = 0+0-,
địa chỉ chính thức của tsEt: http://tset.kyanh.net/ Enjoy!