VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4287, contains 4287, 4288
id = 4287, parent = 0, thread = 4287, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 58.186.33.193, time = 2007/12/30 (1198973829) ,
subject = Tạo số thứ tự cho trang, hits = 555, karma = 0+0-,
Các bạn có cách nào để thay đổi số thứ tự trang, hoặc số thứ tự các chương của văn bản không? Cảm ơn.
 
id = 4288, parent = 4287, thread = 4287, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.109.7, time = 2007/12/30 (1198987353) ,
subject = Re:Tạo số thứ tự cho trang, hits = 0, karma = 0+0-,
THay đổi như vậy là việc bất đắc dĩ, phải không?
\setcounter{page}{100}
\setcounter{chapter}{4} % ngay trước lệnh \chapter mới


have fun!