VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4270, contains 4270, 4273
id = 4270, parent = 0, thread = 4270, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.41.72, time = 2007/12/22 (1198320751) ,
subject = tu dien cac lenh trong TeX / LaTeX, hits = 1153, karma = 0+0-,
Tôi đang tìm hiểu các lệnh trong TeX và LaTeX! Các bạn có tài liệu nào liên quan đến từ điển lệnh của TeX không? nào là \catcode, \nologo, v.v...
Giúp tôi với.
 
id = 4273, parent = 4270, thread = 4270, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.109.223, time = 2007/12/23 (1198355552) ,
subject = Re:tu dien cac lenh trong TeX / LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
các lệnh của TeX (không phải LaTeX): có thể xem trong files:texbytopic