VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 427, contains 427
id = 427, parent = 0, thread = 427, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.60, time = 2005/11/25 (1132853698) ,
subject = Tiết kiệm dấu ngoặc {}, hits = 2010, karma = 0+0-,
( gửi đến bác pristep )

Hai cách dùng sau là như sau:
\frac12
\frac{1}{2}


Ví dụ trên có nghĩa gì? Với tất cả các lệnh, nếu đối số của nó dạng đơn giản nhất, (xem thêm trong TeX by Topic ), thì ta có thể bỏ qua dấu ngoặc để nhóm.

Các ví dụ khác
\frac123 % cho ra 1/23
\frac{12}3 % cho ra 12/3
\frac1{f(x)} % cho ra 1/f(x)


Hiểu được ý tưởng trên giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi soạn thảo!

PS: mình sẽ chuyển bài nầy đến phần TIPS (mẹo vặt) cần một box mới!