VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4263, contains 4263, 4264, 4265, 4269, 4294, 4308, 4316, 4317, 4318
id = 4263, parent = 0, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.145, time = 2007/12/21 (1198182591) ,
subject = Giúp đỡ cài đặt omegavn cho MikTex 2.7, hits = 1906, karma = 0+0-,
Bác nào cài đặt thành công gói omegavn cho MikTex 2.7 thì hướng dẫn cho mình với. Mình cài đặt xong rồi, dịch bằng lệnh lambda *.tex không có lỗi gì cả nhưng khi chuyển từ file *.dvi-> *.ps bằng lệnh dvipdfmx *.dvi thì báo lỗi như sau
*** ERROR ** Unable to find TFM file "mnprut_0"
output file remove.
 
id = 4264, parent = 4263, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.110.83, time = 2007/12/21 (1198215929) ,
subject = Re:Giúp đỡ cài đặt omegavn cho MikTex 2.7, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ dvipdfmx là để tạo kết quả pdf từ tập tin dvi
2/ lỗi chỉ ra là lỗi thiếu font
3/ xem lại tập tin log của quá trình biên dịch từ tex sang dvi
 
id = 4265, parent = 4264, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.145, time = 2007/12/21 (1198222784) ,
subject = Re:Giúp đỡ cài đặt omegavn cho MikTex 2.7, hits = 0, karma = 0+0-,
Đây là file tex

\documentclass[12pt,a4paper]{article} 
\usepackage{omegavn}
\begin{document}
Thực hành omega
\end{document}


Đây là tập tin log khi dịch từ tex-> dvi các bác xem hộ nó có bị gì không?
This is Omega, Version 3.14159--1.15 (MiKTeX 2.7) (preloaded format=lambda 7.12.20)
21 DEC 2007 07:34
% không có gì đặc biệt. xóa bởi kyanh


chuyển từ file *.dvi-> *.ps bằng lệnh dvipdfmx *.dvi thì báo lỗi như sau
*** ERROR ** Unable to find TFM file "mnprut_0"
output file remove.
 
id = 4269, parent = 4265, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.103.158, time = 2007/12/22 (1198320423) ,
subject = Re:Giúp đỡ cài đặt omegavn cho MikTex 2.7, hits = 0, karma = 0+0-,
thật tiếc. mình đã tìm nhờ google.com và đọc tài liệu ở empirics.net, tuy nhiên chưa tìm ra câu trả lời.
 
id = 4294, parent = 4269, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.251, time = 2008/01/02 (1199273141) ,
subject = Re:Xin MikTex 2.7 full, hits = 0, karma = 0+0-,
Nhà minh hiện nay ko có mạng, mấy hôm ra Net nhưng ko co thời gian để download MiKTex 2.7 FULL. Bác nào ở HN, có bản MiKTex 2.7 FULL cho mình xin bản, bản 2.6 của mình hôm nọ bị hỏng mất mấy file rồi.
 
id = 4308, parent = 4294, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.41.5, time = 2008/01/09 (1199826364) ,
subject = Re:Xin MikTex 2.7 full, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn hãy xem lại cài đặt. Đây là thông tin về hệ thống khi dịch ví dụ của bạn.
# lambda thu
This is Omegak, Version 3.141592-1.23.2.3 (Web2C 7.5.5)
 %&-line parsing enabled.
Copyright (c) 1994--2000 John Plaice and Yannis Haralambous
(thu.tex
LaTeX2e <2003/12/01>
Babel <v3.8g> and hyphenation patterns for english, dumylang, nohyphenation, lo
aded.
(/usr/local/texlive/2005/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2004/02/16 v1.4f Standard LaTeX document class
(/usr/local/texlive/2005/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo))
(/usr/local/texlive/2005/texmf-dist/tex/latex/omegavn/omegavn.sty)
No file thu.aux.
(/usr/local/texlive/2005/texmf-dist/tex/lambda/ot1mnp.fd) [1] (thu.aux) )
Output written on thu.dvi (1 page, 444 bytes).
Transcript written on thu.log.
# dvipdfmx thu
thu.dvi -> thu.pdf
[1]
6454 bytes written

Bạn thấy đó. Không có lỗi gì hết.
 
id = 4316, parent = 4308, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 123.20.203.100, time = 2008/01/12 (1200088422) ,
subject = Re:Xin MikTex 2.7 full, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác vanchutr dùng omega trong texlive, mình hỏi là trong miktex 2.7 kìa. dùng lệnh lambda *.tex thì ok không có lỗi gì cả, nhưng khi chuyển qua pdf bằng lệnh pspdfmx thì báo lỗi
*** ERROR ** Unable to find TFM file "mnprut_0"
output file remove.}}
 
id = 4317, parent = 4316, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.6.68.150, time = 2008/01/13 (1200235815) ,
subject = Re:Xin MikTex 2.7 full, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin lỗi bạn nducphuong.
Nếu được thì mình xem lại MikTeX 2.4 với OmegaVN; chứ MikTeX 2007 thì mình bó tay
 
id = 4318, parent = 4317, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.44.73, time = 2008/01/14 (1200292452) ,
subject = Re:Xin MikTex 2.7 full, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình đã dịch thử file ví dụ của bạn nducphuong với MikTeX 2.4 và kết quả là tốt.
Đây là file thu.log
This is Omega, Version 3.14159--1.15 (MiKTeX 2.4) (preloaded format=lambda 7.12.27)

27 DEC 2007 13:56

Copyright (c) 1994--2000 John Plaice and Yannis Haralambous

**thu

(thu.tex

LaTeX2e <2003/12/01>

Babel <v3.8g> and hyphenation patterns for english, french, german, ngerman, du

mylang, nohyphenation, loaded.

(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\base\article.cls

Document Class: article 2004/02/16 v1.4f Standard LaTeX document class

(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\base\size12.clo

File: size12.clo 2004/02/16 v1.4f Standard LaTeX file (size option)

)

\[email protected]=\count79

\[email protected]=\count80

\[email protected]=\count81

\[email protected]=\count82

\[email protected]=\count83

\[email protected]=\count84

\[email protected]=\count85

\[email protected]=\count86

\abovecaptionskip=\skip41

\belowcaptionskip=\skip42

\bibindent=\dimen102

)

(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\latex\omegavn\omegavn.sty

Package: omegavn 2005/02/20 v.2.1 OmegaVN by Nguyen Huu Phuc

LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding OT1 on input line 43.

LaTeX Info: Redefining \% on input line 44.

LaTeX Info: Redefining \# on input line 45.

LaTeX Info: Redefining \& on input line 46.

LaTeX Info: Redefining \$ on input line 47.

LaTeX Info: Redefining \textbraceleft on input line 48.

LaTeX Info: Redefining \textbraceright on input line 49.

LaTeX Info: Redefining \textbackslash on input line 50.

LaTeX Info: Redefining \textbullet on input line 51.

LaTeX Info: Redefining \textvisiblespace on input line 52.

LaTeX Info: Redefining \textunderscore on input line 53.

)

No file thu.aux.

LaTeX Font Info:    Checking defaults for OML/cmm/m/it on input line 3.

LaTeX Font Info:    ... okay on input line 3.

LaTeX Font Info:    Checking defaults for T1/cmr/m/n on input line 3.

LaTeX Font Info:    ... okay on input line 3.

LaTeX Font Info:    Checking defaults for OT1/cmr/m/n on input line 3.

LaTeX Font Info:    ... okay on input line 3.

LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMS/cmsy/m/n on input line 3.

LaTeX Font Info:    ... okay on input line 3.

LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMX/cmex/m/n on input line 3.

LaTeX Font Info:    ... okay on input line 3.

LaTeX Font Info:    Checking defaults for U/cmr/m/n on input line 3.

LaTeX Font Info:    ... okay on input line 3.

LaTeX Font Info:    Try loading font information for OT1+mnp on input line 3.

(d:\texmf\miktex\bin\..\..\tex\lambda\ot1mnp.fd) [1

] (thu.aux) )

Output written on thu.dvi (1 page, 348 bytes).


Và dịch dvi -> pdf bằng lệnh:
dvipdfmx thu

thì dịch tốt nên không có báo lỗi

*Dưới đây là cây thư mục mà tôi đã dùng trong MikTeX 2.4
Trong d:\texmf\dvipdfm\CMap có UTF8-UCS2 (25.686)
Trong d:\texmf\dvipdfm\config có các file cid-x.map, adobelat.otl và latin.otl
Trong d:\texmf\fonts chép đủ các font của Omegavn (các loại font ofm, ovf, tfm và truetype)
Trong thư mục d:\texmf\omega phải có thư mục ocp với các thư mục con char2uni và omega - Nghĩa là ta sẽ có d:\texmf\omega\char2uni và d:\texmf\omega\omega. Trong d:\texmf\omega\char2uni ta sẽ có các file intcvn.ocp, invirq.ocp, invps.ocp. Trong \texmf\omega\omega sẽ có charvn.ocp, charvnaccent.ocp, lowercasevn.ocp và uppercasevn.ocp
Trong d:\texmf\tex\lambda có tất cả các file ot1*.fd
Trong d:\texmf\tex\latex\omegavn có tất cả các file *.sty
Trong d:\texmf\tex\ttf2pk có ttfonts.map
Trong d:\texmf\tex\ttf2tfm có ttfonts.map

Không biết điều đó có giúp gì cho bạn không?