VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4257, contains 4257, 4259, 4260, 4267, 4268, 4272, 4325
id = 4257, parent = 0, thread = 4257, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanvnu, ip = 58.187.54.87, time = 2007/12/19 (1198022977) ,
subject = Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic, hits = 1593, karma = 0+0-,
Em xin hỏi các thầy một câu:
Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic thì khi biên dịc ra DVI thì nhin thấy bảng biến thiên tốt (không bị mất nét) nhưng khi dịch tới file PDF thì lại bị lỗi như thế này?

http://storage.imajr.com/ds.bmp_559782.jpg (dead link)
 
id = 4259, parent = 4257, thread = 4257, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanvnu, ip = 58.187.54.87, time = 2007/12/19 (1198028478) ,
subject = Re:Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic, hits = 0, karma = 0+0-,
Đã mày mò và trả lời được tại đây: forum:74
 
id = 4260, parent = 4259, thread = 4257, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.12.27, time = 2007/12/19 (1198056118) ,
subject = Re:Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi là người dùng WinTpic đã lâu, Khi dịch DVI có hình mà Dịch PDF
không có hình. Vì chương trình dịch Pdflatex không có lệnh của WinTpic.
Tôi đã làm (có các nút trên VieTeX):
1. dịch tệp DVI (xem có hình từ WinTpic)
2. Chuyển DVI->PS (có nút, nếu bạn nào thạo thì tham khảo tệp bat).
3. Chuyển PS->PDF (cũng có nút)
4. Xem tệp PDF (arcobat)

Nói thì dài vậy cứ nhất liên tục mất vài phút nếu tài liệu dài.
(trường hợp không dùng VieTeX thì dùng các tệp Bat của tôi trong vietex cũng được).
 
id = 4267, parent = 4260, thread = 4257, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.162.238, time = 2007/12/22 (1198319101) ,
subject = Re:Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic, hits = 0, karma = 0+0-,
Em là người sử dụng Texmaker thấy trong đấy có công cụ trực tiếp chuyển từ dvi sang pdf mà không cần qua ps. Tại sao thầy không giải quyết vấn đề theo cách đó mà phải mất công chuyển qua dạng ps làm gì. Có gì khác biệt giữa 2 cách giải quyết đó không vậy??? Mong thầy nói rõ được không ạ.
 
id = 4268, parent = 4267, thread = 4257, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.103.158, time = 2007/12/22 (1198319557) ,
subject = Re:Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic, hits = 0, karma = 0+0-,
một số gói lúc ban đầu viết ra phải cần đến ps: pstricks, powerdot. trong phần lớn các trường hợp mà /me gặp, hai cách cho kết quả giống nhau.
 
id = 4272, parent = 4268, thread = 4257, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 222.252.103.98, time = 2007/12/23 (1198351213) ,
subject = Re:Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi có ảnh bằng *eps và WinTpic thì không chuyển thẳng DVI->sang PDF
được tốt đâu>
!!!!!!!!
 
id = 4325, parent = 4272, thread = 4257, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.41.129, time = 2008/01/18 (1200605657) ,
subject = Re:Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic, hits = 0, karma = 1+0-,
Tôi xin đóng góp thêm về việc vẽ bảng biến thiên.
Ta có thể dùng gói tabvar để vẽ được bảng biến thiên.

\documentclass[12pt]{article}\usepackage[utf8]{vietnam}

\usepackage{amssymb,amsmath,amstext}\usepackage{pstricks}\input tabvar
\begin{document}


\hfil

\tabvar{%

\tx{x}&\tx{-\infty}&&\txt{0}&&\tx{+\infty}\cr

\tx{x^2}&\txh{+\infty}&\fd&\txbt{0}&\fm&\txh{+\infty}\cr

\tx{x^3}&\txb{-\infty}&\fmb&\txt{0}&\fmh&\txh{+\infty}\cr}


\end{document}


Và nếu đặt test.tex là tên của file nguồn trên đây thì:
latex test -> dịch ra test.dvi ta dùng yap để xem -> hình ảnh đạt
dvips test -> dịch ra test.ps và dùng ghostview để xem -> hình ảnh đạt
ps2pdf -sPAPERSIZE#a4 test.ps test.pdf thì có test.pdf -> hình ảnh đạt

(Hiển nhiên các bạn có thể load gói tabvar từ ctan về.
Hoặc các bạn chép đoạn sau đây và ghi lại với tên tabvar.tex
%-- Macros tabvar créées par Denis Léger
\newrgbcolor{gristabvar}{0.7669 0.7669 0.7669}
\newdimen\tabdim
\newdimen\tabblanc
\catcode`\@=11
\newdimen\[email protected]
\newdimen\[email protected]
\newdimen\[email protected]
\newdimen\[email protected]
\newdimen\[email protected]
\newdimen\[email protected]
\newdimen\[email protected]
\newdimen\[email protected]
\newcount\[email protected]
\newdimen\[email protected]
\tabdim=0.8cm
\tabblanc=2pt
\newif\[email protected]
\def\psdefaut{\psset{xunit=1cm,yunit=1cm,runit=1cm,linewidth=0.4pt,linestyle=solid,linecolor=black}}
\let\dsp=\displaystyle
\let\spt=\scriptstyle
\def\initY#1{%
\setbox100=\hbox{#1}%
\global\[email protected]=\ht100\global\advance\[email protected] by\dp100}
\def\initX#1{\setbox100=\hbox{#1}%
\ifdim\wd100>\tabdim
  \global\[email protected]=\wd100
\else
  \global\[email protected]=\tabdim
\fi}
\def\initx#1{\setbox100=\hbox{#1}\global\[email protected]=\wd100}
\def\calculeYTotal{%
 \global\[email protected]=\[email protected]\global\advance\[email protected] by\[email protected]\global\advance\[email protected] by\[email protected]}
\def\setY#1#2#3{\global\[email protected]=#1\global\[email protected]=#2\global\[email protected]=#3\relax}
\def\max#1#2{\ifdim#2>#1\global#1=#2\fi}
\def\GererX#1{%
\initX{#1}\[email protected]=1.1\[email protected]%
\max{\[email protected]}{\[email protected]ydimen}}
\def\GererXDimension#1{%
\[email protected]=#1%
\[email protected]=1.1\[email protected]%
\max{\[email protected]}{\[email protected]}%
\max{\[email protected]}{\tabdim}%
}
\def\GererDXSimple#1{%
\initX{#1}\[email protected]=1.1\[email protected]
\[email protected]=0.5\[email protected]
\max{\[email protected]}{\[email protected]}%
}
\def\GererDXDimension#1{%
\[email protected]=#1%
\max{\[email protected]}{\[email protected]}%
\max{\[email protected]}{0.5\tabdim}%
}
\def\tabvarputhaut#1{%
\[email protected]
  \initY{#1}%
  \max{\[email protected]}{\[email protected]}%
\fi
\rput(\[email protected],-0.5\[email protected]){#1}}
\def\tabvarputmilieu#1{%
\[email protected]
  \initY{#1}%
  \max{\[email protected]}{\[email protected]}%
\fi%
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by 0.5\[email protected]
\rput(\[email protected],-\[email protected]){#1}}
\def\tabvarputbas#1{%
\[email protected]
  \initY{#1}%
  \max{\[email protected]}{\[email protected]}%
\fi%
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by \[email protected]\advance\[email protected] by 0.5\[email protected]
\rput(\[email protected],-\[email protected]){#1}}
\def\traithaut{\psline(\[email protected],0)(\[email protected],-\[email protected])}
\def\traitmilieu{\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by\[email protected]
\psline(\[email protected],-\[email protected])(\[email protected],-\[email protected])}
\def\traitbas{\[email protected]=\[email protected]mYHaut\advance\[email protected] by\[email protected]
\dimen100=\[email protected]\advance\[email protected] by\[email protected]
\psline(\[email protected],-\dimen100)(\[email protected],-\[email protected])}
\def\doubletraithaut{\psline[doubleline=true,doublesep=1pt](\[email protected],0)(\[email protected],-\[email protected])}
\def\doubletraitmilieu{\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by\[email protected]
\psline[doubleline=true,doublesep=1pt](\[email protected],-\[email protected])(\[email protected],-\[email protected])}
\def\doubletraitbas{\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by\[email protected]
\dimen100=\[email protected]\advance\[email protected] by\[email protected]
\psline[doubleline=true,doublesep=1pt](\[email protected],-\dimen100)(\[email protected],-\[email protected])}
\def\trait{\traithaut\traitmilieu\traitbas}
\def\dbt{\doubletraithaut\doubletraitmilieu\doubletraitbas}
\def\fm{%
\[email protected]
  \GererXDimension{\tabdim}%
  \GererDXDimension{0.5\tabdim}%
\fi
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by\[email protected]
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by -\[email protected] %
\hbox to\[email protected]{\rput(\[email protected],0){\psline{->}(-0.9\[email protected],-\[email protected])(0.9\[email protected],-\[email protected])}\hfil}}
\def\fd{%
\[email protected]
  \GererXDimension{\tabdim}%
  \GererDXDimension{0.5\tabdim}%
\fi
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by\[email protected]
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by -\[email protected] %
\hbox to\[email protected]{\rput(\[email protected],0){\psline{->}(-0.9\[email protected],-\[email protected])(0.9\[email protected],-\[email protected])}\hfil}}
\def\fhh{%
\[email protected]
  \GererXDimension{\tabdim}%
  \GererDXDimension{0.5\tabdim}%
\fi
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by -\[email protected] %
\hbox to\[email protected]{\rput(\[email protected],0){\psline{->}(-0.9\[email protected],-0.5\[email protected])(0.9\[email protected],-0.5\[email protected])}\hfil}}
\def\fhm{%
\[email protected]
  \GererXDimension{\tabdim}%
  \GererDXDimension{0.5\tabdim}%
\fi
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by 0.5\[email protected]
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by -\[email protected]
\hbox to\[email protected]{\rput(\[email protected],0){\psline{->}(-0.9\[email protected],-\[email protected])(0.9\[email protected],-\[email protected])}\hfil}}
\def\fhb{%
\[email protected]
  \GererXDimension{\tabdim}%
  \GererDXDimension{0.5\tabdim}%
\fi
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by\[email protected]\advance\[email protected] by0.5\[email protected]
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by -\[email protected] %
\hbox to\[email protected]{\rput(\[email protected],0){\psline{->}(-0.9\[email protected],-\[email protected])(0.9\[email protected],-\[email protected])}\hfil}}
\def\fmb{%
\[email protected]
  \GererXDimension{\tabdim}%
  \GererDXDimension{0.5\tabdim}%
\fi
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by\[email protected]\advance\[email protected] by 0.5\[email protected]
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by 0.5\[email protected]
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by -\[email protected] %
\hbox to\[email protected]{\rput(\[email protected],0){\psline{->}(-0.9\[email protected],-\[email protected])(0.9\[email protected],-\[email protected])}\hfil}}
\def\fdb{%
\[email protected]
  \GererXDimension{\tabdim}%
  \GererDXDimension{0.5\tabdim}%
\fi
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by\[email protected]\advance\[email protected] by 0.5\[email protected]
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by 0.5\[email protected]
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by -\[email protected] %
\hbox to\[email protected]{\rput(\[email protected],0){\psline{->}(-0.9\[email protected],-\[email protected])(0.9\[email protected],-\[email protected])}\hfil}}
\def\fmh{%
\[email protected]
  \GererXDimension{\tabdim}%
  \GererDXDimension{0.5\tabdim}%
\fi
\[email protected]=0.5\[email protected]\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by 0.5\[email protected]
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by -\[email protected] %
\hbox to\[email protected]{\rput(\[email protected],0){\psline{->}(-0.9\[email protected],-\[email protected])(0.9\[email protected],-\[email protected])}\hfil}}
\def\fdh{%
\[email protected]
  \GererXDimension{\tabdim}%
  \GererDXDimension{0.5\tabdim}%
\fi
\[email protected]=0.5\[email protected]\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by 0.5\[email protected]
\[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by -\[email protected] %
\hbox to\[email protected]{\rput(\[email protected],0){\psline{->}(-0.9\[email protected],-\[email protected])(0.9\[email protected],-\[email protected])}\hfil}}
\def\tx#1{%
\[email protected]
  \GererX{$\dsp#1$}%
  \GererDXSimple{$\dsp#1$}%
\fi
\hbox to \[email protected]{\tabvarputmilieu{$\dsp #1$}\hfil}%
}
\def\txh#1{%
\[email protected]
  \GererX{$\dsp#1$}%
  \GererDXSimple{$\dsp#1$}%
\fi
\hbox to\[email protected]{\tabvarputhaut{$\dsp #1$}\hfil}%
}
\def\txb#1{%
\[email protected]
  \GererX{$\dsp#1$}%
  \GererDXSimple{$\dsp#1$}%
\fi
\hbox to\[email protected]{\tabvarputbas{$\dsp#1$}\hfil}%
}
\def\txt#1{%
\[email protected]
  \GererX{$\dsp#1$}%
  \GererDXSimple{$\dsp#1$}%
\fi
\hbox to\[email protected]{\traithaut\tabvarputmilieu{$\dsp #1$}\traitbas\hfil}%
}
\def\txht#1{%
\[email protected]
  \GererX{$\dsp#1$}%
  \GererDXSimple{$\dsp#1$}%
\fi
\hbox to\[email protected]{\tabvarputhaut{$\dsp #1$}\traitmilieu\traitbas\hfil}%
}
\def\txbt#1{%
\[email protected]
  \GererX{$\dsp#1$}%
  \GererDXSimple{$\dsp#1$}%
\fi
\hbox to\[email protected]{\traithaut\traitmilieu\tabvarputbas{$\dsp #1$}\hfil}%
}
\def\xt#1{%
\[email protected]
  \GererX{$\dsp#1$}%
  \GererDXSimple{$\dsp#1$}%
\fi
\hbox to\[email protected]{\tabvarputmilieu{$\dsp#1$}\traitbas\hfil}%
}
\def\xdbt#1{%
\[email protected]
  \GererX{$\dsp#1$}%
  \GererDXSimple{$\dsp#1$}%
\fi
\hbox to\[email protected]{\tabvarputmilieu{$\dsp#1$}\doubletraitbas\hfil}%
}
\def\txdbthb#1#2{%
\[email protected]
  \initY{$\dsp #1$}\max{\[email protected]}{\[email protected]}%
   \initY{$\dsp #2$}\max{\[email protected]}{\[email protected]}%
  \initx{$\dsp#1$}\advance\[email protected] by 3 pt\relax
  \GererDXDimension{\[email protected]}%
  \initx{$\dsp#1$}\max{\[email protected]}{\[email protected]}%
  \global\advance\[email protected] by 3pt\global\[email protected]=\[email protected]
  \initx{$\dsp#2$}\global\advance\[email protected] by\[email protected]
  \GererXDimension{\[email protected]}%
\fi%
\hbox to\[email protected]{%
\rput[r](\[email protected],0){\rput[r](-3pt,-0.5\[email protected]){$\dsp#1$}}%
%
\dbt
 %
 \[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by \[email protected]\advance\[email protected] by 0.5\[email protected]
 \rput[l](\[email protected],0){\rput[l](3pt,-\[email protected]){$\dsp #2$}}%
 \hfil}%
}
\def\txdbthh#1#2{%
\[email protected]
  \initY{$\dsp #1$}\max{\[email protected]}{\[email protected]}%
  \initY{$\dsp #2$}\max{\[email protected]}{\[email protected]}%
  \initx{$\dsp#1$}\advance\[email protected] by 3 pt\relax
  \GererDXDimension{\[email protected]}%
  \initx{$\dsp#1$}\max{\[email protected]}{\[email protected]}%
  \global\advance\[email protected] by 3pt\global\[email protected]=\[email protected]
  \initx{$\dsp#2$}\global\advance\[email protected] by\[email protected]
  \GererXDimension{\[email protected]}%
\fi%
\hbox to\[email protected]{%
 \rput[r](\[email protected],0){\rput[r](-3pt,-0.5\[email protected]){$\dsp#1$}}%
 %
\dbt
 %
 \rput[l](\[email protected],0){\rput[l](3pt,-0.5\[email protected]){$\dsp #2$}}
 \hfil}%
}%
\def\txdbtbh#1#2{%
\[email protected]
  \initY{$\dsp #1$}\max\[email protected]\[email protected]%
  \initY{$\dsp #2$}\max\[email protected]\[email protected]%
  \initx{$\dsp#1$}\advance\[email protected] by 3 pt\relax
  \GererDXDimension{\[email protected]}%
  \initx{$\dsp#1$}\max{\[email protected]}{\[email protected]}%
  \global\advance\[email protected] by 3pt\global\[email protected]=\[email protected]
  \initx{$\dsp#2$}\global\advance\[email protected] by\[email protected]
  \GererXDimension{\[email protected]}%
\fi%
\hbox to\[email protected]{%
 \[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by \[email protected]\advance\[email protected] by 0.5\[email protected]
 \rput[r](\[email protected],0){\rput[r](-3pt,-\[email protected]){$\dsp#1$}}%
 %
\dbt
 %
 \rput[l](\[email protected],0){\rput[l](3pt,-0.5\[email protected]){$\dsp #2$}}
 \hfil}%
}%
\def\txdbtbb#1#2{%
\[email protected]%
  \initY{$\dsp #1$}\max{\[email protected]}{\[email protected]}%
  \initY{$\dsp #2$}\max{\[email protected]}{\[email protected]}%
  \initx{$\dsp#1$}\advance\[email protected] by 3 pt%
  \GererDXDimension{\[email protected]}%
  \initx{$\dsp#1$}\max{\[email protected]}{0.90909\[email protected]}%
  \global\advance\[email protected] by 3pt\global\[email protected]=\[email protected]%
  \initx{$\dsp#2$}\global\advance\[email protected] by\[email protected]%
  \GererXDimension{\[email protected]}%
\fi%
\hbox to\[email protected]{%
 \[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by\[email protected]\advance\[email protected] by 0.5\[email protected]\relax%
 \rput[r](\[email protected],0){\rput[r](-3pt,-\[email protected]){$\dsp#1$}}%
 %
\dbt
 %
 \[email protected]=\[email protected]\advance\[email protected] by\[email protected]\advance\[email protected] by 0.5\[email protected]\relax
 \rput[l](\[email protected],0){\rput[l](3pt,-\[email protected]){$\dsp #2$}}%
 \hfil}%
}%
\def\grise{%
\[email protected]
  \GererXDimension{\tabdim}%
  \GererDXDimension{0.5\tabdim}%
\fi%
\hbox to\[email protected]{\psframe[linecolor=gristabvar,fillstyle=solid,fillcolor=gristabvar](0,0)(\[email protected],-\[email protected])\hfil}}
\toksdef\ta=0 \toksdef\tb=2
\long\def\rightappenditem#1\to#2{\ta={\\{#1}}\tb=\expandafter{#2}%
 \xdef#2{\the\tb\the\ta}}
\long\def\leftappenditem#1\to#2{\ta={\\{#1}}\tb=\expandafter{#2}%
\xdef#2{\the\ta\the\tb}}
\def\lop#1\to#2{\expandafter\lopoff#1\lopoff#1#2}
\long\def\lopoff\\#1#2\lopoff#3#4{\gdef#4{#1}\gdef#3{#2}}
\def\clearListes{\gdef\listeY{}\gdef\listeX{}\gdef\listeDX{}}
\def\savedimsY{%
  \expandafter\rightappenditem\the\[email protected]\to\listeY
  \expandafter\rightappenditem\the\[email protected]\to\listeY
  \expandafter\rightappenditem\the\[email protected]\to\listeY}
\def\litY{%
 \lop\listeY\to\a \[email protected]=\a
 \lop\listeY\to\a \[email protected]=\a
 \lop\listeY\to\a \[email protected]=\a
 \global\advance\[email protected] by 2\tabblanc
 \global\advance\[email protected] by 2\tabblanc
 \global\advance\[email protected] by 2\tabblanc
 \calculeYTotal}
\def\ajouteX#1{%
  \expandafter\rightappenditem\the #1\to\listeX}
\def\ajouteXAGauche#1{%
  \expandafter\leftappenditem\the #1\to\listeX}
\def\extraitX{\lop\listeX\to\a\[email protected]=\a}
\def\ajouteDX#1{%
  \expandafter\rightappenditem\the #1\to\listeDX}
\def\ajouteDXAGauche#1{%
  \expandafter\leftappenditem\the #1\to\listeDX}
\def\extraitDX{\lop\listeDX\to\a\[email protected]=\a}
\def\initListeXListeDX#1{%
\global\[email protected]=0
\setbox150=\vbox{\halign{%
\global\advance\[email protected] by 1
\ifnum\[email protected]=1
  \[email protected]=0pt
  \ajouteXAGauche{\[email protected]}%
  \ajouteDXAGauche{\[email protected]}%
\fi
##\hfil\vrule&&%
\hfil
\ifnum\[email protected]=1
  \[email protected]=0pt
  \ajouteXAGauche{\[email protected]}%
  \ajouteDXAGauche{\[email protected]}%
\fi
##\hfil\cr%
#1}}}
\def\TABVAR#1{%
\vbox{\vglue\smallskipamount\nobreak%
{\offinterlineskip\everycr{\noalign{\hrule}}%
\[email protected]
\else
  \litY
\fi%
\hbox{\vrule\vbox{\halign{%
\[email protected]
  \savedimsY
  \setY{0pt}{0pt}{0pt}%
\else
  \litY%
\fi
\vrule height 0pt depth \[email protected] width 0pt\extraitX\extraitDX##\ajouteX{\[email protected]}\ajouteDX{\[email protected]}%
\vrule&&%
\extraitX\extraitDX##\ajouteX{\[email protected]}\ajouteDX{\[email protected]}\cr%
#1}}\vrule}}
\[email protected]
  \savedimsY%
\fi
\medbreak%
}}
\def\tabvar#1{{\clearListes\initListeXListeDX{#1}\[email protected]%
\psset{linewidth=.4pt}%
\setbox150=\hbox{\TABVAR{#1}}\[email protected]\TABVAR{#1}}}
\catcode`\@=12
%-- Fin Macros tabvar


Bây giờ có thể thử được rồi.