VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4254, contains 4254
id = 4254, parent = 0, thread = 4254, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 58.186.33.27, time = 2007/12/18 (1197928275) ,
subject = hỏi cách chỉnh kích thước cột, dòng trong bảng, hits = 410, karma = 0+0-,
Các bạn có cách nào điều chỉnh kích thước cột, dòng trong bảng sao cho chúng phù hợp với chiều cao của công thức toán được gõ vào. Cảm ơn.