VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4247, contains 4247
id = 4247, parent = 0, thread = 4247, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 118.68.48.83, time = 2007/12/16 (1197821276) ,
subject = Chỉnh kích thước cột, dòng, hits = 401, karma = 0+0-,
Các bạn có cách nào điều chỉnh kích thước cột, dòng trong bảng sao cho chúng phù hợp với chiều cao của công thức toán được gõ vào. Cảm ơn.