VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4239, contains 4239, 4240, 4241, 4246, 4249
id = 4239, parent = 0, thread = 4239, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 222.253.26.70, time = 2007/12/14 (1197566237) ,
subject = Chạy LaTeX bằng dòng lệnh., hits = 1015, karma = 0+0-,
Tôi thường chạy LaTeX bằng nút botton trên hệ soạn thảo Winshell!
Nhưng tôi nghe nói là có cách chạy bằng dòng lệnh.
Các bạn có thể hướng dẫn chi tiết không?....
Tôi chưa biết thế nào ?!
 
id = 4240, parent = 4239, thread = 4239, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 118.68.80.65, time = 2007/12/14 (1197622162) ,
subject = Re:Chạy LaTeX bằng dòng lệnh., hits = 0, karma = 0+0-,
Giả sử file foo.tex của bạn đặt tại "some...where...your...latex...file...located"

Thực hiện như sau:
some...where...your...latex...file...located\> latex foo
 
id = 4241, parent = 4239, thread = 4239, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.100.59, time = 2007/12/14 (1197627133) ,
subject = Re:Chạy LaTeX bằng dòng lệnh., hits = 0, karma = 0+0-,
xem thêm ở đây: wiki:shell
 
id = 4246, parent = 4241, thread = 4239, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.146, time = 2007/12/16 (1197814776) ,
subject = Re:Chạy LaTeX bằng dòng lệnh., hits = 0, karma = 0+0-,
Đầu tiên chuyển đường dẫn đến thư mục chứa file TeX. (Trong XP, Vista không chuyển sang ổ đĩa D, E... được và me cũng không biết tại sao nữa. Bác nào biết chỉ giáo thêm)- Ví dụ có file thu.tex trong thư mục C:\work, thì thử các lệnh sau

+ Chuyển thư mục cd C:\work
+ Dịch file tex -> file dvi: latex thu
+ Chuyển file .dvi -> .ps: divps thu
+ Chuyển file .ps -> pdf: ps2pdf thu
+ Mở file pdf vừa tạo: thu.pdf
....(còn nhiều thứ nữa)
 
id = 4249, parent = 4246, thread = 4239, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.97.169, time = 2007/12/16 (1197823598) ,
subject = Re:Chạy LaTeX bằng dòng lệnh., hits = 0, karma = 0+0-,
muốn chuyển sang ổ đĩa không chỉ đơn giản là gõ lệnh cd. Thử như sau
d:
cd d:\foobar

lệnh đầu tiên đúng là lệnh chuyển ổ đĩa đấy