VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4220, contains 4220, 4221, 4222, 4223
id = 4220, parent = 0, thread = 4220, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 58.186.38.188, time = 2007/12/08 (1197071881) ,
subject = Cách chèn nhiều bảng cùng nằm trên một hàng, hits = 915, karma = 0+0-,
Các bạn có ai biết cách chèn nhiều bảng, sao cho các bảng cùng nằm trên một hàng. Các bạn cho mình biết cách nào để xoay ngang trang giấy? Cảm ơn
 
id = 4221, parent = 4220, thread = 4220, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.111.182, time = 2007/12/08 (1197107641) ,
subject = Re:Cách chèn nhiều bảng cùng nằm trên một hàng, hits = 0, karma = 0+0-,
2/ để xoay ngang trang giấy bạn dùng gói lscape như sau:

% \usepackage{lscape}

\begin{document}

% nội dung bình thường

\begin{landscape}
% nội dung ở trang giấy được xoay ngang
% bạn phải lo bố trí trang này cho hợp lý nhé :P
\end{landscape}


1/ câu hỏi xếp các bảng trên cùng hàng thì mình chưa nghĩ ra
 
id = 4222, parent = 4221, thread = 4220, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 222.253.5.44, time = 2007/12/08 (1197130292) ,
subject = Re:Cách chèn nhiều bảng cùng nằm trên một hàng, hits = 0, karma = 0+0-,
Chia ra thành nhiều minipage rồi chèn bảng vào thì mình nghĩ là good đấy! ai rành gói này thì viết code giúp đi!
 
id = 4223, parent = 4222, thread = 4220, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 222.253.5.44, time = 2007/12/08 (1197131978) ,
subject = Re:Cách chèn nhiều bảng cùng nằm trên một hàng, hits = 0, karma = 0+0-,
\begin{document}
\begin{minipage}[b]{0.4\textwidth}

\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
X   &0   &1   &2   &3   &4\\
\hline
P   &$\dfrac{15}{210}$   &$\dfrac{80}{210}$   &$\dfrac{90}{210}$   &$\dfrac{24}{210}$   &$\dfrac{1}{210}$\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[b]{0.6\textwidth}

\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline
X   &1   &3   &5\\
\hline
P   &$\dfrac{1}{6}$   &$\dfrac{1}{2}$   &$\dfrac{1}{3}$\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{minipage}
\end{document}