VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4212, contains 4212, 4213, 4217, 4230, 4231, 4233
id = 4212, parent = 0, thread = 4212, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 123.20.197.0, time = 2007/12/07 (1196974427) ,
subject = Không muốn tex qua trang mới, hits = 1395, karma = 0+0-,
Chào các bác, nhờ các bác giúp dùm một chuyện là thế này: mình gõ hết chương nhưng phần cuối chương tex qua trang mới, trang mới này chỉ có 5 chữ hà. Bây giờ có cách nào để dòng này vẫn ở trang trước, nghĩa là không cho dòng này qua trang mới thì làm thế nao mong các bác giúp dùm. Cám ơn các bác rất nhiều!!!!!!!!!!!
 
id = 4213, parent = 4212, thread = 4212, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 123.19.98.58, time = 2007/12/07 (1197022217) ,
subject = Re:Không muốn tex qua trang mới, hits = 0, karma = 0+0-,
câu trả lời phụ thuộc rất nhiều và cách dùng của bạn. trong trường hợp đơn giản nhất, khi bạn dùng lớp report.cls, thì hãy xem định nghĩa của \chapter trong lớp này như sau:

\newcommand\chapter{%
  \[email protected]\cleardoublepage\else\clearpage\fi % bỏ đi
  \thispagestyle{plain}% % bỏ đi
  \global\@topnum\[email protected]
  \@afterindentfalse

  % ....
  \[email protected]
    \@topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
  \else
    \@makechapterhead{#2}%
    \@afterheading
  \fi}


Bạn hãy mở tập tin report.cls, tìm đến định nghĩa của \chapter, chép nguyên đoạn đó, rồi dán vào vị trí như sau:

\makeatletter
\let\oldchapter\chapter

% chép nội dung của định nghĩa \chapter ở trên
\makeatother

% nơi đặt chapter mới của bạn
\chapter{chương chỉ có xíu xiu nội dung}

\makeatletter
\let\chapter\oldchapter
\makeatother


\chapter{chương bình thường}


Đây không phải là cách hay, chỉ nên dùng 1 lần. nếu phải dùng đi dùng lại thì mình sẽ vẽ cho cách khác
 
id = 4217, parent = 4212, thread = 4212, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.150.8, time = 2007/12/07 (1197033238) ,
subject = Re:Không muốn tex qua trang mới, hits = 0, karma = 0+0-,
\enlargethispage{2\baselineskip}


... Bụp ngay vào đầu đoạn văn đó. Thế là xong !!!
 
id = 4230, parent = 4217, thread = 4212, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 123.20.210.193, time = 2007/12/11 (1197323479) ,
subject = Re:Không muốn tex qua trang mới, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn các bác nhiều, em đã làm được rồi!
 
id = 4231, parent = 4212, thread = 4212, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = fieldtheory2876, ip = 58.187.126.95, time = 2007/12/11 (1197368125) ,
subject = Giúp minh thay đổi cách đánh số trang., hits = 0, karma = 0+0-,
Chào mọi người! Minh đang đánh tài liệu, chọn kiểu report, tuy nhiên trong kiểu này cách đánh số trang là mặc định ở trên bên phải. Bây gìờ minh muốn chuyển sang đánh số trang ở dưới và căn giữa thì làm thế nào. Ai biết giúp mình nhé.
Cám ơn mọi người đã đọc!
 
id = 4233, parent = 4231, thread = 4212, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 123.19.108.137, time = 2007/12/12 (1197401568) ,
subject = Re:Giúp minh thay đổi cách đánh số trang., hits = 0, karma = 0+0-,
Làm như sau:
\usepackage{fancyhdr}

\pagestyle{fancy}

\lhead{}\chead{}\rhead{}
\lfoot{}\cfoot{\thepage}\rfoot{}

\begin{document}
...


Chắc còn phải chỉnh tí nữa Bạn hãy nói rõ yêu cầu đi!