VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4201, contains 4201, 4205
id = 4201, parent = 0, thread = 4201, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 58.186.39.182, time = 2007/12/01 (1196464077) ,
subject = Các bạn giúp mình với, hits = 1431, karma = 0+0-,
Chào các bạn! Mình muốn tạo một hệ phương trình nhưng không biết làm sao để đặt các biến giống nhau cùng ở trên một cột (ví dụ cột biến x, cột biến y...). Các bạn có cách nào không?
 
id = 4205, parent = 4201, thread = 4201, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 123.19.106.123, time = 2007/12/01 (1196502770) ,
subject = Re:Các bạn giúp mình với, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn xem ví dụ trong files:amsldoc-vn