VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4187, contains 4187, 4188, 4191, 4193
id = 4187, parent = 0, thread = 4187, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = quitx, ip = 58.187.131.48, time = 2007/11/26 (1196035409) ,
subject = Em chào mọi người ạ!, hits = 892, karma = 0+0-,
Xin hãy giúp em chuyển tên "Chuong" thành "CHUONG" Em xin cảm ơn nhiều
 
id = 4188, parent = 4187, thread = 4187, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 118.68.86.73, time = 2007/11/26 (1196088156) ,
subject = Re:Em chào mọi người ạ!, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin chào quitx,

\renewcommand{\chaptername}{CH\UHORN\OHORN NG}


Táng ngay vào trước \begin{document}

Xem thêm ở đây

Bữa sau nhớ đặt tiêu đề rõ ràng nhé !!!
 
id = 4191, parent = 4188, thread = 4187, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = quitx, ip = 58.187.131.48, time = 2007/11/28 (1196205946) ,
subject = Re:Em chào mọi người ạ!, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bak rất nhiều, nhưng em vừa thử rồi, không được, cho em khung củ thể nhé. Em rùng MikTex 2.6 cài Font Việtnam kiểu gì để có nhiều kiểu font nhỉ, làm ơn chỉ rõ cho em nha, thankssu Pak nhiều lắm.
 
id = 4193, parent = 4191, thread = 4187, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 118.68.35.203, time = 2007/11/28 (1196261268) ,
subject = Re:Em chào mọi người ạ!, hits = 0, karma = 0+0-,
\documentclass{report} % report & book style mới có chapter nhé

\usepackage{vietnam} %\usepackage[utf8]{vietnam} %nếu /u xài utf8 encoding

.........

\renewcommand{\chaptername}{CH\UHORN\OHORN NG}

\begin{document}
.............
\end{document}

Chúc quitx thành công

NOTE:

Thử lỗi gì thì phải thông báo chứ, không thôi ai biết được mà chỉ tiếp đấy !!!