VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4184, contains 4184, 4185, 4186
id = 4184, parent = 0, thread = 4184, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangtran, ip = 203.160.1.54, time = 2007/11/24 (1195918759) ,
subject = Lỗi khi tex file ở dạng UTF8, hits = 908, karma = 0+0-,
Xin chào,

Mình mới tập làm quen với TeX. Hiện tại mình đã cài MikTeX 2.6 và import vntex để gõ tiếng Việt.
Đây là file TeX mình dùng notepad++ edit và lưu dưới dạng UTF8 để support tiếng Việt
\documentclass[a4paper, 11pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
%Title of document
\title{Hello LaTeX}
\begin{document}
gõ tiếng Việt
\end{document}


Sau đó mình dùng latex để biên dịch thì gặp lỗi, nhưng sau đó vẫn in ra file dvi chính xác. Mình đã dùng yap để view

c:\Source\Function Pointer>latex helloworld.tex

This is pdfTeX, Version 3.141592-1.40.3 (MiKTeX 2.6)
entering extended mode
...
! LaTeX Error: Missing \begin{document}.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type  H <return>  for immediate help.
 ...

l.1 ∩
     ╗┐\documentclass[a4paper, 11pt]{article}
?Không biết cái đoạn bị lỗi là vì sao vậy?
 
id = 4185, parent = 4184, thread = 4184, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = nqthang235, ip = 58.187.171.74, time = 2007/11/25 (1195925345) ,
subject = Re:Lỗi khi tex file ở dạng UTF8, hits = 0, karma = 1+0-,
File Unicode dạng UTF-8 sẽ được nhận dạng bằng hai bytes ở đầu file. Một số editor cho phép để hoặc bỏ hai bytes nhận dạng này đi. Vậy khi bạn lưu file nên chú ý đến điều này.
 
id = 4186, parent = 4185, thread = 4184, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangtran, ip = 203.160.1.54, time = 2007/11/25 (1195926702) ,
subject = Re:Lỗi khi tex file ở dạng UTF8, hits = 0, karma = 0+0-,
Thanks bạn, đúng như bạn nói. Mình đã sử được bug này.