VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4174, contains 4174
id = 4174, parent = 0, thread = 4174, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 123.19.105.33, time = 2007/11/10 (1194688920) ,
subject = kỳ anh chạy đâu mất tiêu rồi?, hits = 361, karma = 0+0-,
kyanh hai tuần rồi bị cháy máy tính, máy tính mượn của trường đã phải trả lại...

mong mọi người thông cảm!