VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4153, contains 4153, 4155
id = 4153, parent = 0, thread = 4153, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = quanthanh2007, ip = 58.186.38.143, time = 2007/10/30 (1193703489) ,
subject = Xem sach Latex Companion????, hits = 660, karma = 0+0-,
Mình mới down được quyển sách Latex Companion nhưng nó có phần mở rộng djvu làm sao mình xem được đây??? Ai biết chỉ mình với. Cảm ơn trước.
 
id = 4155, parent = 4153, thread = 4153, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.197, time = 2007/10/30 (1193730647) ,
subject = Re:Xem sach Latex Companion????, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn lên google, gõ tìm "djvu viewer" là có ngay à