VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4113, contains 4113, 4114
id = 4113, parent = 0, thread = 4113, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 222.253.31.3, time = 2007/10/18 (1192698440) ,
subject = cách đánh số trang theo dạng vở, hits = 1029, karma = 0+0-,
Tôi muốn đánh số trang theo kiểu "tóm tắt luận văn" thì làm thế nào? Tôi dùng gói nào?
Chẳng hạn:
Tôi có 24 trang A5. tôi muốn sắp 24 trang A5 này lên 6 trang A4 sao cho: khi đóng tập 6 trang A4 này thành 1 quyển vở nhỏ (giống vở học sinh) mà số trang được đánh số theo thứ tự.
 
id = 4114, parent = 4113, thread = 4113, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.119.22, time = 2007/10/18 (1192703116) ,
subject = Re:cách đánh số trang theo dạng vở, hits = 0, karma = 0+0-,
chủ đề này đã được bàn nhiều. Có thể xem , ví dụ forum:3820, forum:3913 và một số bài trong Blog của Kỳ ANh