VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4078, contains 4078, 4133
id = 4078, parent = 0, thread = 4078, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.31.100, time = 2007/10/08 (1191862154) ,
subject = ViệtTUG bị hack, hits = 1591, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: ViệtTUG bị hack

trang wiki đã hoạt động trở lại (2007/10/30)

trang wiki tạm thời bị đóng cửa.
 
id = 4133, parent = 4078, thread = 4078, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 222.252.249.149, time = 2007/10/23 (1193134374) ,
subject = Re:ViệtTUG bị hack, hits = 0, karma = 1+0-,
Tớ đồng ý quan điểm của Y, nếu các users cần thì có thể bỏ lên esnips hoặc ở đâu đó, sau đó Admin chuyển về link cố định của diễn đàn nếu đáng lưu lại. Còn không thì cũng chỉ để tạm thời thôi. Tớ nghĩ mọi người sẽ hiểu và thông cảm. Right?