VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4076, contains 4076, 4087, 4099, 4102
id = 4076, parent = 0, thread = 4076, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 118.68.86.107, time = 2007/10/06 (1191665948) ,
subject = Vẽ đồ hai đồ thị trên cùng dòng, hits = 958, karma = 0+0-,
Mình có một số vấn đề nhờ các bác giúp

1. Để minh họa hay so sách giữa hai đồ thị người ta thường vẽ hai đồ thị ở cùng dòng (hay chia trang ra làm hai cột) thì làm thế

2. Muốn các số trên trục hoành (trục tung) nhỏ lại thì làm thế nào

3. Các số trên hệ trục của mình tọa độ rất nhỏ và dạng thập phân (0.1; 0.2;...) làm sao để các số trên hệ trục là 0,1; 0,2..... (Chuyển dấu . sang dấu ,)
Các bác giúp dùm em!
 
id = 4087, parent = 4076, thread = 4076, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 117.6.41.6, time = 2007/10/10 (1191985096) ,
subject = Re:Vẽ đồ hai đồ thị trên cùng dòng, hits = 0, karma = 1+0-,
1. không chính thống:

\parbox{6cm}[b]{...1...} \parbox{6cm}[b]{...2...}

2 & 3. Tùy theo bạn vẽ bằng cái chi Bạn phải lói rõ thì mọi người mới biết đường được chứ
 
id = 4099, parent = 4087, thread = 4076, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.52, time = 2007/10/12 (1192137184) ,
subject = Re:Vẽ đồ hai đồ thị trên cùng dòng, hits = 0, karma = 1+0-,
1.Trong VieTeX giải quyết vấn đề này (nếu không dùng VieTeX hãy vào đó lấy các lệnh TeX mẫu để dùng)Từ Menu:

LaTeX -> Insert figures
-> one figure (dùng một hình giữa trang)
-> two figure (chia đôi trang bằng hai trang nhỏ: hình ngang hàng và đánh số mỗi hình độc lập nhau.)
-> subfigure (hai hình ngang hàngđánh số là (a) và (b) của một hình)
-> side figure (hình được xếp bên cạnh trang cùng với văn bản.

2. Vẽ hình dùng một chương trình nào đó sinh ra ảnh rồi đưa vào TeX, kiểu có hệ tọa độ, tôi thường dùng Maple và lấy ảnh từ đó vào TeX.
 
id = 4102, parent = 4099, thread = 4076, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 123.20.211.75, time = 2007/10/14 (1192311663) ,
subject = Re:Vẽ đồ hai đồ thị trên cùng dòng, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn thầy, em đã làm được rồi!!