VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4037, contains 4037, 4038, 4041
id = 4037, parent = 0, thread = 4037, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.37.78, time = 2007/09/28 (1190920807) ,
subject = PDF Bookmarks, hits = 866, karma = 0+0-,
Làm sao để khi dịch tài liệu sang PDF, thì bookmark hiển thị được tiếng Việt. Mong các bác giúp cho!
 
id = 4038, parent = 4037, thread = 4037, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.226.146, time = 2007/09/28 (1190963541) ,
subject = Re:PDF Bookmarks, hits = 0, karma = 0+0-,
wiki:VnTeXbookmark
 
id = 4041, parent = 4038, thread = 4037, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.9.190, time = 2007/09/29 (1191001530) ,
subject = Re:PDF Bookmarks, hits = 0, karma = 0+0-,
Minh làm được rồi, cám ơn bác nhiều, vậy mà bấy lâu nay không biết!!!