VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4011, contains 4011, 4014
id = 4011, parent = 0, thread = 4011, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.230.55, time = 2007/09/21 (1190362608) ,
subject = Macro sắp xếp các phương án trắc nghiệm, hits = 1084, karma = 0+0-,
Chào các bác.

Một câu hỏi trắc nghiệm thường có 4 phương án trả lời. Các phương án này có thể sắp xếp thành ma trận: 4x1 (theo chiều đứng), 1x4 (chiều ngang, tất cả trên một hàng), hoặc 2x2 (2 cột, 2 dòng).

Mình muốn có một macro làm việc này: Giả sử 4 item là A, B, C, D thì
\sapxep{4x1}{A}{B}{C}{D}

sẽ sắp xếp theo chiều đứng.

Mọi người giúp mình với nghe. Macro này sẽ có ích cho chương trình quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mà mình sắp viết xong đây

Cám ơn rất nhiều
 
id = 4014, parent = 4011, thread = 4011, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.235.235.126, time = 2007/09/21 (1190366889) ,
subject = Re:Macro sắp xếp các phương án trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình thấy thầy Minh(ĐHSP Quy Nhơn) làm như sau:
\newcommand{\mb}[4]{\vskip0.1cm\hskip-0.25cm\begin{tabular}{p{0.20cm}p{3.6cm}p{3.6cm}p{3.6cm}p{3.6cm}}
&\vuonga\ \  #1&\vuongb\ \  #2&\vuongc\ \  #3&\vuongd\ \  #4
 \end{tabular}}
\newcommand{\hb}[4]{\vskip-0.1cm \hskip-0.25cm \begin{tabular}{p{0.20cm}p{7.6cm}p{7.8cm}}
&\vuonga\ \  #1&\vuongb\ \ #2\\ \nopagebreak[4]
&\vuongc\ \  #3&\vuongd\ \  #4
 \end{tabular}}
\newcommand{\bb}[4]{\vskip-0.1cm
\hskip0.3cm \vuonga\ \  #1\nopagebreak[4]\vskip0.2cm
\hskip0.3cm \vuongb\ \ #2\nopagebreak[4]\vskip0.2cm \nopagebreak[4]
\hskip0.3cm \vuongc\ \  #3\nopagebreak[4]\vskip0.2cm \nopagebreak[4]
\hskip0.3cm \vuongd\ \  #4}

Các bạn đọc,... đoán, rồi chỉnh lại theo ý mình!
còn xài thì:
\hb{dap an A}
{DA B}
{DA C}
{DA D}