VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3945, contains 3945
id = 3945, parent = 0, thread = 3945, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.61, time = 2007/09/05 (1188934107) ,
subject = trang web của một số thành viên, hits = 369, karma = 0+0-,
thầy Nguyễn Hữu Điển: http://nhdien.viettug.org/
Nguyễn Văn Hạnh: http://nvh.viettug.org/
Kỳ Anh: http://kyanh.net/

Còn ai nữa ?