VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3898, contains 3898, 3899, 3900
id = 3898, parent = 0, thread = 3898, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = ahgnaoh, ip = 58.186.236.247, time = 2007/08/27 (1188230362) ,
subject = Lỗi của \\chapter*, hits = 640, karma = 0+0-,
Tôi đang làm một cuốn sách, phần lời nói đầu tôi sử dụng lệnh \chapter*{Lời nói đầu} và \chapter*{Phụ lục}. Nhwng khi biên dịch thì trừ trang đầu tiên ra, những trang sau của lời nói đầu phần header hiện ra không đúng, cụ thể là phần lời nói đầu nằm ngay sau phần mục lục, header từ trang thứ 2 trở đi lại hiện ra mục lục. Phần Phụ lục cũng tương tự như vậy, header của phụ lục lại hiện ra tiêu đề của section chương phía trước. Tôi có gửi file mẫu, các bác sửa giúp tôi với, tôi đang cần gấp lắm.
http://download.viettug.org/upload/data/try.tex
 
id = 3899, parent = 3898, thread = 3898, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.122.22, time = 2007/08/28 (1188234031) ,
subject = Re:Lỗi của \\chapter*, hits = 0, karma = 0+0-,
lỗi là do bác... chưa dùng đúng thôi. để ý đến cách thay đổi pagestyle trong mã sau đây nhé:

\documentclass[12pt,a4paper]{report}

\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{fancyhdr}

% style cho nội dung chính
\fancypagestyle{mystyle}{%
   \renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{##1}{}}
   \renewcommand{\sectionmark}[1]{\markright{\thesection\ ##1}}
   
   \fancyhf{} % delete current setting for header and footer
   
   \fancyhead[LE,RO]{\bfseries\thepage}
   \fancyhead[LO]{\bfseries\rightmark}
   \fancyhead[RE]{\bfseries\leftmark}
   
   \renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
   \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
   
   \addtolength{\headheight}{0.5pt} % make space for the rule
}

% style cho trang lời nói đầu
\fancypagestyle{myXstyle}{%
%   \renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{##1}{##1}}
%   \renewcommand{\sectionmark}[1]{\markright{\thesection\ ##1}}
   \markboth{Lời nói đầu}{Lời nói đầu}
   \fancyhf{} % delete current setting for header and footer
   
   \fancyhead[LE,RO]{\bfseries\thepage}
   \fancyhead[LO]{\bfseries\rightmark}
   \fancyhead[RE]{\bfseries\leftmark}
   
   \renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
   \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
   
   \addtolength{\headheight}{0.5pt} % make space for the rule
}

% style cho trang trống
\fancypagestyle{plain}{%
   \fancyhead{} % get rid of headers on plain pages
   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt} % and the line
}

\begin{document}

\pagestyle{mystyle} % dùng style chính

\tableofcontents
\clearpage

\pagestyle{myXstyle} % dùng style cho trang lời nói đầu
\chapter*{Lời nói đầu}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Lời nói đầu}

\clearpage
\pagestyle{mystyle} % trở lại style cho nội dung chính

\chapter 1 \section1 \section 1\section1
\chapter 1 \section1 \section 1\section1

\clearpage
 % có thể dùng style riêng cho các phụ lục
\appendix % bắt đầu phụ lục nên dùng \appendix
\chapter{Phụ lục}
 
id = 3900, parent = 3899, thread = 3898, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = ahgnaoh, ip = 58.186.236.247, time = 2007/08/28 (1188238026) ,
subject = Re:Lỗi của \\chapter*, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã rõ rồi, cảm ơn bác viettug nhiều.