VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3842, contains 3842, 3848
id = 3842, parent = 0, thread = 3842, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.5.149, time = 2007/08/09 (1186648882) ,
subject = Đánh số section trong Powerdot, hits = 507, karma = 0+0-,
Các bác cho mình hỏi làm sao để đánh số section trong powerdot được.
 
id = 3848, parent = 3842, thread = 3842, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = texhax, ip = 222.254.113.129, time = 2007/08/10 (1186727465) ,
subject = Re:Đánh số section trong Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
mình tìm toát mồ hôi mà không ra cách. Dự định của người phát triển powerdot là thêm \section[number=true]{Foobar}, không biết đã tích hợp vào powerdot mới nhất chưa ?

Cách nhanh nhất bi chừ, là \section{5 Foobar}