VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3833, contains 3833, 3837
id = 3833, parent = 0, thread = 3833, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.69, time = 2007/08/07 (1186475448) ,
subject = dự án kỳ anh ngừng quản lý, hits = 628, karma = 0+0-,
Những dự án mà kyanh không tiếp tục maintain nữa. Vì lý do thời gian. Các bạn quan tâm có thể tiếp quản, mình sẽ giúp đỡ hết sức:

1/ ktv-texdata, CTAN
2/ danh sách latex editor, http://viettug.org/editors/
3/ winefish latex editor cho linux, http://winefish.berlios.de/

Mình sẽ tiếp tục phát triển vnmik, http://vnmik.sf.net/
 
id = 3837, parent = 3833, thread = 3833, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.96, time = 2007/08/08 (1186592290) ,
subject = Re:dự án kỳ anh ngừng quản lý, hits = 0, karma = 0+0-,
tiếp tục danh sách các dự án ngừng quản lý

4/ tài liệu tiếng Việt hướng dẫn dùng gói amsmath, files:amsldoc
5/ tài liệu tiếng Việt hướng dẫn dùng lớp powerdot, files:/powerdot-.*-doc/
6/ tài liệu tiếng Việt hướng dẫn dùng gói ntheorem, files:ntheorem-doc-vn
7/ latex với người dùng MsWord, files:latex4wp