VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3810, contains 3810
id = 3810, parent = 0, thread = 3810, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.252, time = 2007/07/31 (1185868349) ,
subject = mathtype 6 cho phép nhập lệnh TeX, hits = 2143, karma = 0+0-,
Homepage: http://www.dessci.com/en/products/mathtype/default.htm

Kể từ phiên bản 6, MathType cho phép người dùng tạo công thức bằng cách gõ các lệnh TeX | LaTeX, bên cạnh cách truyền thống là dùng chuột (Point-and-Click Editing with Automatic Formatting)

http://www.dessci.com/en/products/mathtype/misc/tex_entry_popup.gif

Một số điểm mới khác của MathTYpe6 :

More Symbols, Templates, and Fonts: trên 1000 ký hiệu toán học. việc tìm kiếm được tiến hành dễ dàng hơn nhờ công cụ

Works with Many Applications: MSWord, PowerPoint, QuarkXPress, Adobe InDesign, Excel , Wikipedia

Saves Time: nhờ toolbar trực quan, đầy đủ, hệ thống shortcut

Easier to Use: các thanh công cụ và menu trong MsWord, MsPowerPoint

Better Results: đặt màu sắc dễ dàng cho các phươgn trình