VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3801, contains 3801, 3803, 3805
id = 3801, parent = 0, thread = 3801, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.67.154, time = 2007/07/29 (1185690585) ,
subject = cỡ font chung dòng, riêng dòng * ..., hits = 882, karma = 0+0-,
... * Hỏi về môi trường toán trong Vnmik 3

Chào mọi người. Tôi đang sử dụng Vnmik 3. Khi tôi dùng lệnh $công thức toán$ để đánh một công thức toán nằm cùng dòng văn bản thì công thức toán bị co lại rất nhỏ so với khi đánh công thức toán trên dòng riêng bằng lệnh $$công thức toán$$. Vậy phải làm cách nào để công thức toán không bị co nhỏ lại khi dùng lệnh $công thức toán$ này. Ai biết làm ơn chỉ giúp cho mình nhé. Cảm ơn rất nhiều. Chúc mọi người mạnh khỏe.
 
id = 3803, parent = 3801, thread = 3801, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.252, time = 2007/07/29 (1185697803) ,
subject = Re:cỡ font chung dòng, riêng dòng, hits = 0, karma = 0+0-,
Hãy thử biên dịch ví dụ sau nhé, newman:
ví dụ công thức chung dòng cỡ nhỏ $\frac34$ và công thức chung dòng cỡ lớn $\displaystyle \frac34$

Việc dùng \displaystyle trong các công thức chung dòng ($...$) đảm bảo rằng kích thước của nội dung y như khi sắp chữ ở chế độ riêng dòng ($$...$$)
 
id = 3805, parent = 3803, thread = 3801, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.67.154, time = 2007/07/29 (1185705145) ,
subject = Re:cỡ font chung dòng, riêng dòng, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình hiểu rồi. Cảm ơn viettug nhiều nhé.