VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 379, contains 379, 384, 385, 389, 391
id = 379, parent = 0, thread = 379, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.49, time = 2005/11/17 (1132160575) ,
subject = Gói \'geometry\', hits = 1075, karma = 0+0-,
Gói geometry giúp xác định lề trái, phải, ... nhanh chóng.

Dưới đây là ví dụ:
\usepackage[%
  left=30mm
  ,right=30mm
  ,top=25mm
  ,bottom=25mm]{geometry}


Các tuỳ chọn khác:
* a4paper
* oneside
* twoside
* landscape
* landscape=true
* landscape=false

Ví dụ:
\usepackage{a4paper,left=2.5cm,landscape=true}{geometry}


Cần lưu ý:
* dấu phải phải đi trước, ví dụ phải dùng ,right chứ không phải là , right
* có thể dùng các đơn vị độ dài khác. ví dụ: mm, cm Khi dùng độ dài dạng thập phân, chú ý dấu phảy -- ví dụ phải chỉ ra 2.5cm chứ không phải là 2,5cm
 
id = 384, parent = 379, thread = 379, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.69, time = 2005/11/17 (1132177887) ,
subject = Re:Gói \'geometry\', hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Cần lưu ý:
* dấu phải phải đi trước, ví dụ phải dùng ,right chứ không phải là , right
Chỗ này sao khó hiểu qúa Kyanh, giữa các tuỳ chọn sẽ cách nhau bởi dấu phẩy, có khoảng trống cũng được mà!
 
id = 385, parent = 384, thread = 379, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.21, time = 2005/11/17 (1132215092) ,
subject = Re:Gói \'geometry\', hits = 0, karma = 0+0-,
Hì hì. Mình đọc tài liệu hướng dẫn của gói này năm 2002. Nhớ là tác giả khuyến cáo như vậy. Sau này, nếu việc dùng dấu phảy đó có thay đổi gì không, /me cũng kô biết.

PS: Gói geometry dùng gói một gói (tên gì nhỉ) để hỗ trợ các option cao cấp
 
id = 389, parent = 385, thread = 379, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.221, time = 2005/11/17 (1132236357) ,
subject = Re:Gói \'geometry\', hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Kyanh, mình đang dùng gói geometry v.3.2 (2002) và thấy khoảng trống giữa các tùy chọn là vô tư , chỉ cần dấu phẩy (,) để ngăn cách các tùy chọn.
 
id = 391, parent = 389, thread = 379, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.167, time = 2005/11/18 (1132251759) ,
subject = Re:Gói \'geometry\', hits = 0, karma = 0+0-,
Ừ, vậy thì mình xin rút lại Warning ở trên!

PS: /me nói rồi mà, hạn chế ở trên không phải của gói geometry, mà là của gói (x)keyval mà geometry dùng để nhận dạng tham số! Bác hiểu ý chứ