VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3779, contains 3779, 3824, 3826, 3828, 3831, 3832
id = 3779, parent = 0, thread = 3779, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 202.47.142.201, time = 2007/07/26 (1185446488) ,
subject = Hỏi cách đánh dấu phần giới hạn bởi các đồ thị., hits = 866, karma = 0+0-,
Mình muốn gạch chéo phần giới hạn bởi các đường y=1/x, y=2-1/x, x=1, x=3 nhưng khi dùng đoạn code sau thì chỉ tô được có một phần do các đường gạch quá ngắn:
\begin{pspicture}(-2,-2)(4,3)
      \psset{algebraic,plotpoints=501}
      \psline{->}(-1,0)(5,0)\rput(4.5,-0.2){$x$}
      \psline{->}(0,-0.5)(0,3)\rput(0.2,2.8){$y$}
      \rput(0.2,-0.2){$O$}
      \rput(1,-0.2){$a$}
      \rput(3,-0.2){$b$}
      \pscustom[fillstyle=vlines*,hatchangle=30,linestyle=none]{
      \psplot{1}{3}{1/x}
      \psplot{1}{3}{2-1/x}
      }
      \psplot[linewidth=1pt]{1}{3.2}{1/x}
      \psplot[linewidth=1pt]{1}{3.2}{2-1/x}
      \psline(3,0)(3,1.67)
      \psline(1,0)(1,1)
      %\psline(3,0.33)(3,1.67)
      \rput(4,0.4){$y=\varphi(x)$}
      \rput(4.2,1.8){$y=\psi(x)$}
      \end{pspicture}

Mong viettug chỉ giáo.
 
id = 3824, parent = 3779, thread = 3779, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.32.220, time = 2007/08/06 (1186340354) ,
subject = Re:Hỏi cách đánh dấu phần giới hạn bởi các đồ thị., hits = 0, karma = 2+0-,
Bạn thử đoạn code này xem sao!!

\begin{pspicture}(-2,-2)(4,3)
      \psset{algebraic,plotpoints=501}
      \psline{->}(-1,0)(5,0)\rput(4.5,-0.2){$x$}
      \psline{->}(0,-0.5)(0,3)\rput(0.2,2.8){$y$}
      \rput(0.2,-0.2){$O$}
      \rput(1,-0.2){$a$}
      \rput(3,-0.2){$b$}
     \pscustom[fillstyle=vlines*,hatchangle=30,linestyle=none]{
     \psplot{1}{3}{1/x}
      \psplot{3}{1}{2-1/x}
      }
      \psplot[linewidth=1pt]{1}{3.2}{1/x}
      \psplot[linewidth=1pt]{1}{3.2}{2-1/x}
      \psline(3,0)(3,1.67)
      \psline(1,0)(1,1)
      %\psline(3,0.33)(3,1.67)
      \rput(4,0.4){$y=\varphi(x)$}
      \rput(4.2,1.8){$y=\psi(x)$}
      \end{pspicture}
 
id = 3826, parent = 3824, thread = 3779, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 202.47.142.201, time = 2007/08/06 (1186388302) ,
subject = Re:Hỏi cách đánh dấu phần giới hạn bởi các đồ thị., hits = 0, karma = 0+0-,
Ơ, mình có thấy khác gì đoạn code trước của mình đâu nhỉ. Chắc là bạn copy nhầm rùi. Có thể gửi lại cho mình được không. Thanks alot.
 
id = 3828, parent = 3826, thread = 3779, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.151.141, time = 2007/08/07 (1186420761) ,
subject = Re:Hỏi cách đánh dấu phần giới hạn bởi các đồ thị., hits = 0, karma = 0+0-,
Mình không nhầm, bạn copy chạy thử xem, khác nhau nhiều lắm chứ, tại bạn không nhận ra, bởi vì nếu bạn nhận ra thì bạn đâu cần hỏi, đúng không?
 
id = 3831, parent = 3828, thread = 3779, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.69, time = 2007/08/07 (1186471403) ,
subject = Re:Hỏi cách đánh dấu phần giới hạn bởi các đồ thị., hits = 0, karma = 0+0-,
So sánh sự khác nhau giữa hai mã như sau đây:

diff code1 code2
8,10c8,10
\pscustom[fillstyle=vlines*,hatchangle=30,linestyle=none]{
\psplot{1}{3}{1/x}
\psplot{1}{3}{2-1/x}
---
\pscustom[fillstyle=vlines*,hatchangle=30,linestyle=none]{
\psplot{1}{3}{1/x}
\psplot{3}{1}{2-1/x}
 
id = 3832, parent = 3828, thread = 3779, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 202.47.142.201, time = 2007/08/07 (1186473619) ,
subject = Re:Hỏi cách đánh dấu phần giới hạn bởi các đồ thị., hits = 0, karma = 1+0-,
Sorry, sorry. Mình đã thử lại được rồi. Đúng là khác thật. Tại mắt thường khó phân biệt. Xin lỗi và cám ơn bạn nhiều.