VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3748, contains 3748, 3750, 3751, 3758, 3784, 3786, 3787, 3792, 3816, 3817, 3819
id = 3748, parent = 0, thread = 3748, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.32.96, time = 2007/07/17 (1184621092) ,
subject = help me! Powerdot bị lỗi gì?, hits = 3172, karma = 0+0-,
Dùng miktex 2.5 thì đoạn code sau không bị lỗi

\documentclass[size=12pt,style=husky,clock]{powerdot}
\usepackage[utf8]{vietnam}   
\begin{document}
\begin{slide}{Thuc hanh powerdot}   
Thu slide
\end{slide}
\end{document}Nhưng khi sữ dụng Miktex 2.6 thì không biên dịch được. bỏ option clock thì lại biên dịch được. Các bác có biết vì sao không?
 
id = 3750, parent = 3748, thread = 3748, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = gamma_detector, ip = 134.158.138.229, time = 2007/07/17 (1184629397) ,
subject = Re:help me! Powerdot bị lỗi gì?, hits = 0, karma = 0+0-,
mình đã dùng Powerdot với MikTex 2.5 và thấy chạy tôt, bạn xem lại cái \documentclass xem, đây là cái mình đã dùng (trong đó cái powerdot1 la modify đi một chút để chỉnh màu sắc và vị trí của clock và cái nền của slide cho đẹp hơn)
\documentclass[
 size=12pt,
 paper=screen,
 mode=present,
 display=slidesnotes,
 style = mystyle,
 nopagebreaks,
 slide=false,
 fleqn
]{mypowerdot}
 
id = 3751, parent = 3748, thread = 3748, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = gamma_detector, ip = 134.158.138.229, time = 2007/07/17 (1184629406) ,
subject = Re:help me! Powerdot bị lỗi gì?, hits = 0, karma = 0+0-,
good luck
 
id = 3758, parent = 3748, thread = 3748, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.231.18, time = 2007/07/18 (1184692194) ,
subject = Re:help me! Powerdot bị lỗi gì?, hits = 0, karma = 0+0-,
peter:
Nhưng khi sữ dụng Miktex 2.6 thì không biên dịch được. bỏ option clock thì lại biên dịch được. Các bác có biết vì sao không?
mình chưa có kinh nghiệm xử lý lỗi này. Vui lòng gửi cho mình xem tập tin log của việc biên dịch gặp lỗi (main.tex -> main.log). Dán tập tin log ở http://viettug.org/code/
 
id = 3784, parent = 3758, thread = 3748, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = gamma_detector, ip = 134.158.138.229, time = 2007/07/26 (1185466164) ,
subject = Re:help me! Powerdot bị lỗi gì?, hits = 0, karma = 0+0-,
Em cũng thử kiểm tra, nó thông báo lỗi undefini color {]/R 90\@gobble} cái lệnh này là để định nghĩa quay cái bảng đồng hồ điện tử trong file powerdot.cls. nếu bỏ cái lênh này đi thay {]/R 90\@gobble} bằng {\@empty} thì chạy tốt, trong cái slide đồng hồ điện tử vẫn chạy nhưng nó bị dựng ngược chứ không nằm ngang, hu hu hu....
Có thể cái gói lênh xcolor và powerdot trong MikTex2.6 không tương thích, bạn thử copy cái xcolor cũ trong MikTex2.5 đặt vào cùng thư mục chứa file .tex xem thử có ok không, khi nào mình có thời gian sẽ nghiên cứu thêm
 
id = 3786, parent = 3784, thread = 3748, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.252, time = 2007/07/27 (1185524568) ,
subject = Re:help me! Powerdot bị lỗi gì?, hits = 0, karma = 0+0-,
các bạn nói bị lỗi mà không cho mình xem tập tin log thì mình chả giúp được gì.
 
id = 3787, parent = 3748, thread = 3748, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.252, time = 2007/07/27 (1185531391) ,
subject = Re:help me! Powerdot bị lỗi gì?, hits = 0, karma = 0+0-,
Trục trặc mà petergamma_dectector gặp phải đã được báo và chữa cháy (workaround) trên mailing list của powerdot. /me nửa tháng nay mới check mail được nên bi chừ mới cung cấp thông tin chi tiết:

1/ cập nhật bản mới nhất của ba gói sau:
hyperref: http://tug.org/applications/hyperref/
obdrdiek: http://ctan.org/tex-archive/macros/late … /oberdiek/
xcolor: http://ctan.org/tex-archive/macros/late … ib/xcolor/

2/ tải về tập tin file:powerdot_20070727.cls hoặc powerdot-clockfix.cls , đổi tên thành powerdot.cls và rồi chép đè vào tập tin powerdot.cls đã có trên hệ thống của bạn

tham khảo: LINK_HERE-fix.html
 
id = 3792, parent = 3787, thread = 3748, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = gamma_detector, ip = 134.158.138.229, time = 2007/07/28 (1185570603) ,
subject = Re:help me! Powerdot bị lỗi gì?, hits = 0, karma = 0+0-,
thanks bác Kỳ ANH, em sẽ thử xem thế nào
 
id = 3816, parent = 3792, thread = 3748, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.39.83, time = 2007/08/02 (1186044420) ,
subject = Re:help me! Powerdot bị lỗi gì?, hits = 0, karma = 0+0-,
Thanks! Bác Kỳ Anh, bây chừ mọi thứ Ok. Chỉ cần đổi file powerdot là xong.
 
id = 3817, parent = 3816, thread = 3748, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.85.50, time = 2007/08/02 (1186051728) ,
subject = Re:help me! Powerdot bị lỗi gì?, hits = 0, karma = 0+0-,
Thưa diễn đàn,
trong powerdot, làm sao có thể tạo ra môi trường Định lí, Định nghĩa với cách đánh số tự động như trong văn bản Tex bình thường? Vì tôi dùng \newtheorem thì không thể được.
 
id = 3819, parent = 3817, thread = 3748, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.28.181, time = 2007/08/03 (1186132664) ,
subject = Re:help me! Powerdot bị lỗi gì?, hits = 0, karma = 0+0-,
Phương Nam thử cái này xem code:df70231264 (view, download)