VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3651, contains 3651, 3655
id = 3651, parent = 0, thread = 3651, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.34.81, time = 2007/06/14 (1181832330) ,
subject = Môi trường dành cho mã chương trình, hits = 485, karma = 0+0-,
Các bác giúp dùm việc này nhé!Mình đang viết một tài liệu bằng Miktex, trong tài liệu của mình có các đoạn code (mã lập trình). Để dễ phân biệt tex của document và code, mình muốn background của code cóa mà tối hơn phần background của text một chút. Thanks!
 
id = 3655, parent = 3651, thread = 3651, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.219, time = 2007/06/15 (1181840937) ,
subject = Re:Môi trường dành cho mã chương trình, hits = 0, karma = 0+0-,
Có gói fancy và listing. Nhưng mình thấy gói listing tiện lợi và uyển chuyển hơn. Bạn có thể xem rất nhiều ví dụ về gói listing trong trang 168 của wiki:LC