VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3588, contains 3588
id = 3588, parent = 0, thread = 3588, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.104, time = 2007/05/22 (1179848246) ,
subject = rsync giúp sao lưu repository của ViệtTUG, hits = 404, karma = 0+0-,
Nếu đang dùng Linux, bạn có thể gúp sao lưu repository của ViệtTUG nhờ chương trình rsync như sau:
rsync -uvr rsync://download.tuxfamily.org:/pub/viettug ./xyz

với xyz là nơi các tập tin được lưu vào. Tham số -u bảo đảm rằng chỉ cần cập nhật các tập tin mới, tham số -r để lấy về mọi tập tin kể cả trong các thư mục con, tham số -v để cho biết rsync đang làm cái gì.

Cám ơn bạn!

PS: Việc sao lưu là điều hết sức cần thiết và hiện chỉ có kyanh tham gia thôi!