VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3562, contains 3562, 3563
id = 3562, parent = 0, thread = 3562, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = thelight, ip = 58.187.68.206, time = 2007/05/18 (1179428565) ,
subject = Một vài thắc mắc nhỏ sử dụng ntheorem, hits = 516, karma = 0+0-,
+) Trong tài liệu sử dụng ntheorem (ở diễn đàn mình)-- (Trang 9-mục 3.3.7) có nói
Chúng ta có thể tạo riêng file theorem.cfg--- để có THM chuẩn cho riêng mình và nơi đặt tập tin theorem.cfg có thể đặt ở bất cứ đâu miễn là tex có thể tìm thấy
Mình đã tạo 1 file theorem.cfg # theorem.std
đặt ở thư mục temx_tra\..\ntheorem\ (Mình dùng vnmik-2.1)
Nhưng khi biên dịch tập tin nó vẫn lấy chuẩn của THM theo theorem.std
Mọi người dùng gói này có thấy như vậy ko vậy ????????

+)
\begin{theorem} Nhøng ®iÒu kiÖn sau ®©y trªn mét tr­êng F lµ t­ng ®­ng:
\begin{description}
   \item{i)} Mäi ®a thøc kh¸c ®a thøc h»ng $f\in F\left[x\right]$ cã nghiÖm trªn F.
   \item{ii)} Mäi ®a thøc kh¸c ®a thøc h»ng $f\in F\left[x\right]$ ph©n r• ®­îc trªn F.
   \item{iii)} Mäi ®a thøc bÊt kh quy trªn $F\left[x\right]$ ®Òu cã bËc 1.
   \item{iv)} Kh«ng cã tr­êng më réng ®¹i sè thùc sù nµo cña F.
   \item{v)} Tån t¹i mét tr­êng con K cña F sao cho F lµ ®¹i sè trªn K vµ mäi ®a thøc trong $K\left[x\right]$ ®Òu ph©n r• ®­îc trong $F\left[x\right]$
\end{description}
\end{theorem}


Mình dùng môi trường item
và kết quả là:
http://i183.photobucket.com/albums/x132/Binladen001/ntheorem.gif

Mình muốn các dòng i) ii) iii);... gần nhau hơn (chứ như thế kia thì hơi xấu) và các dòng này lùi sang bên phải 1 chút nữa.?
Tình huống này xử lý giúp mình với
ThanK
 
id = 3563, parent = 3562, thread = 3562, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.124, time = 2007/05/18 (1179477348) ,
subject = Re:Một vài thắc mắc nhỏ sử dụng ntheorem, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ còn tuỳ thuộc vào thứ tự các thư mục nữa: để xem thứ tự các thư mục, dùng chương trình MO.exe. đơn giản nhất là đặt tập tin đấy vào thư mục nơi chứa tập tin *.tex của bạn

2/ thelight dùng sai môi trường description rồi. Đúng ra phải là
% \usepackage{enumerate}
\begin{enumerate}{i)}
\item \item ...
\end{enumerate}


3/ muốn các dòng i, ii,... gần nhau hơn? tại sao như vậy? khoảng cách các dòng được thay đổi một cách toàn cục, ví dụ nhờ \def\baselinestretch{1.3}, và nên giữ nguyên để đảm bảo tính thống nhất cho toàn tài liệu. thelight có thể thấy xấu nhưng còn người khác

Tất nhiên, thelight có thể làm theo ý mình nhờ gói setspace:
\usepacage{setspace}
\begin{spacing{1.2}
% stuff here
\end{spacing}


4/ thelight thử làm theo các hướng dẫn trên. vì kết quả sẽ thay đổi, nên câu hỏi cuối cùng của thelight có thể khác