VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3558, contains 3558, 3561, 3570, 3572, 3582, 3583, 3594, 3595
id = 3558, parent = 0, thread = 3558, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 203.113.130.216, time = 2007/05/17 (1179336315) ,
subject = Hỏi về gói fancy, hits = 1358, karma = 0+0-,
Chào toàn bộ các thành viên của Viettug. Mình là thành viên mới, có câu hỏi muốn nhờ mọi người trợ giúp. Mình có đánh một cuốn sách và dùng gói fancy để tạo header & footer theo mẫu sau: code:ff3f3644d7 (view, download)

Tuy nhiên khi biên dịch thì ở trang đầu của mỗi chương lại không có số trang. Có cách nào sửa được mong các chuyên gia trợ giúp.

from admin: vui lòng dùng môi trường code. Xem http://viettug.org/sbfaq
 
id = 3561, parent = 3558, thread = 3558, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.124, time = 2007/05/17 (1179391141) ,
subject = Re:Hỏi về gói fancy, hits = 0, karma = 0+0-,
Vấn đề bạn hỏi liên quan đến pagestyle. Khi một chương/trang tiêu đề/mục mới được tạo ra (bằng \chapter, \maketitle, \part), trang của chươg đó sẽ được định style riêng, khác hẳn với toàn bộ các phần khác trong tài liệu. Cách khắc phục là dùng \thispagestyle{...}:
\chapter{foobar}
\thispagestyle{plain}
% thay plain bằng cái gì đó tuỳ bạn nhé!
 
id = 3570, parent = 3561, thread = 3558, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 203.113.130.216, time = 2007/05/21 (1179737763) ,
subject = Re:Hỏi về gói fancy, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn viettug nhiều. Mình đã thử lại đuợc rùi.
 
id = 3572, parent = 3561, thread = 3558, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.210.238.15, time = 2007/05/21 (1179757463) ,
subject = Re:Hỏi về gói fancy, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi dùng lệnh \tableofcontents, làm sao ta có thể có chữ "Chương" cho mỗi chương mới. Chẳng hạn "Chương 1". Vì thường thì ta không có chữ "Chương" ở mục lục.
 
id = 3582, parent = 3572, thread = 3558, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.54, time = 2007/05/22 (1179820765) ,
subject = Re:Hỏi về gói fancy, hits = 0, karma = 0+0-,
phuongnam xem hình này thì rõ...
 
id = 3583, parent = 3572, thread = 3558, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 203.113.130.216, time = 2007/05/22 (1179830699) ,
subject = Re:Hỏi về gói fancy, hits = 0, karma = 1+0-,
Bạn dùng thử đoạn mã sau xem có được không nhé
\titlecontents{chapter}
   [0pc]
   {\bfseries}
   {Chương\ \thecontentslabel\ }
   {\huge}
   {\titlerule*[1pc]{.}\contentspage}
   [\addvspace{.5pc}]
\def\scdefault{sc}

Hình như phải dùng thêm gói \usepackage{titletoc}
 
id = 3594, parent = 3583, thread = 3558, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.210.237.62, time = 2007/05/23 (1179918163) ,
subject = Re:Hỏi về gói fancy, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã làm được theo đoạn mã mà Viettug giới thiệu, nhưng khi copy đoạn mã này vào một bản văn bản có sẵn rồi bỏ đi, thì khi chạy chương trình máy lại báo lỗi (mặc dù đoạn mã cũ không có gì thay đổi), còn nếu copy tập tin cũ để tạo một tập tin mới khác cũng với đoạn mã ấy, thì nó lại chạy lại bình thường. Xin diễn đàn giải thích và chỉ ra cách khắc phục.
 
id = 3595, parent = 3594, thread = 3558, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = texhax, ip = 222.252.226.66, time = 2007/05/23 (1179926588) ,
subject = Re:Hỏi về gói fancy, hits = 0, karma = 0+0-,
chà, lỗi này có thể do xung đột giữa các gói. phuongnam có thể chép cho mình biết nội dung hai tập tin đó không?