VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3555, contains 3555, 3556, 3593, 3596, 3598, 3600
id = 3555, parent = 0, thread = 3555, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.234.16, time = 2007/05/14 (1179082218) ,
subject = Làm index cho Author và subject, hits = 1162, karma = 0+0-,
Làm sao mình có thể cho hiện ra hai phần Index: (i)một cho Author name; và (ii) một cho Subject index như các sách nước ngoài vẫn thường làm nhỉ?
 
id = 3556, parent = 3555, thread = 3555, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.113.245, time = 2007/05/14 (1179130164) ,
subject = Re:Làm index cho Author và subject, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác thử với gói index như mô tả rất kỹ trong wiki:LC, trang 682

Ví dụ rất đơn giản cho ở code:360d7d778d (view, download)
 
id = 3593, parent = 3556, thread = 3555, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.210.237.62, time = 2007/05/23 (1179917901) ,
subject = Re:Làm index cho Author và subject, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi đánh danh sách tài liệu tham khảo, có cách nào sắp xếp tên các tác giả theo alpha một cách tự động không?
 
id = 3596, parent = 3593, thread = 3555, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = texhax, ip = 222.252.226.66, time = 2007/05/23 (1179926680) ,
subject = Re:Làm index cho Author và subject, hits = 0, karma = 0+0-,
có chứ, nhưng... tớ đi coi thi cái đã
 
id = 3598, parent = 3596, thread = 3555, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 137.224.234.146, time = 2007/05/23 (1179937514) ,
subject = Re:Làm index cho Author và subject, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu bạn chọn theo kiểu alpha thì nó sẽ sắp xếp theo alpha chứ sao.
 
id = 3600, parent = 3598, thread = 3555, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.119.35, time = 2007/05/23 (1179939212) ,
subject = Re:Làm index cho Author và subject, hits = 0, karma = 0+0-,
tyty ơi, phuongnam không biết xài bibtex. Bác hay ai đó viết một bài đi. Thanks in advance!