VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3554, contains 3554, 4441, 4444
id = 3554, parent = 0, thread = 3554, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.113.245, time = 2007/05/12 (1178905778) ,
subject = mẫu các font tiếng Việt + Toán, hits = 2429, karma = 0+0-,
Một trình diễn của anh Hàn Thế Thành tại EuroTeX 2007:

* pdf: http://vntex.org/doc/math-samples-vn.pdf
* tex: http://vntex.org/doc/math-samples-vn.tex

Cám ơn anh Thành!

Tham khảo tại http://forum.vnoss.org/viewtopic.php?pid=29641
 
id = 4441, parent = 3554, thread = 3554, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/04/03 (1207162226) ,
subject = Re:mẫu các font tiếng Việt + Toán, hits = 0, karma = 0+0-,
Đâu có vào được nhỉ ?
 
id = 4444, parent = 4441, thread = 3554, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.48.205, time = 2008/04/03 (1207163269) ,
subject = Re:mẫu các font tiếng Việt + Toán, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin lỗi bạn. Đội phát triển VnTeX không còn duy trì tên miền vntex.org nữa, nên các liên kết bị gãy. Bạn có thể xem về vntex tại http://vntex.sf.net/ . Còn các liên kết đến các tài liệu trên như sau:

* pdf: http://vntex.sf.net/doc/math-samples-vn.pdf
* tex: http://vntex.sf.net/doc/math-samples-vn.tex