VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3543, contains 3543, 3545, 3549, 3550, 3551, 3552, 3752
id = 3543, parent = 0, thread = 3543, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.234.16, time = 2007/05/10 (1178771755) ,
subject = powerdot, hits = 1419, karma = 0+0-,
Làm cách nào để trong powerdot tất cả các slide đều hiện tên tác giả trình bày bài ở phần giữa & bottom (cb) của trang trình chiếu nhỉ?
 
id = 3545, parent = 3543, thread = 3543, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.113.245, time = 2007/05/10 (1178790111) ,
subject = Re:powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Điều này phụ thuộc vào kiểu dáng của lớp powerdot đang được dùng.

cách 1: chỉnh phần footer
\pdfsetup{% trước \begin{document}
  lf={Chân trang bên trái}
  rf={Chân trag bên phải}
}

cách 2 (hack): ví dụ, nếu đag dùg style `husky`, thì tìm chép tập tin powerdot-husky.sty vào trog thư mục chứa slide, đổi tên thành powerdot-myhusky.sty (hoặc tên khác tuỳ ý). Sau đó mở tập tin này lên và tìm cách chèn vào.

hope this helps!
 
id = 3549, parent = 3545, thread = 3543, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.234.16, time = 2007/05/10 (1178807587) ,
subject = Re:powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
câu hỏi của mình là đặt tên tác giả trình bày ở giữa và phần cuối chân trang cơ. Theo cách bác chỉ là đặt bên trái và phải. Vậy thì mình làm sao đặt ở giữa?
 
id = 3550, parent = 3543, thread = 3543, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.234.16, time = 2007/05/10 (1178809758) ,
subject = Re:powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình cũng đã thử cách thứ hai là mở file nguồn ra chỉnh sửa:

lfpos={.03\slidewidth,.04\slideheight},
cfpos={.5\slidewidth,.04\slideheight},
rfpos={.97\slidewidth,.04\slideheight},
lffont=\tiny\color{white},
cffont=\tiny\color{white},
rffont=\tiny\color{white},

và những đoạn code sau có liên quan cũng vậy. Tuy nhiên, nếu muốn powerdot hiểu định nghĩa cf như đã hiểu lf hoặc rf thì mình phải làm các thủ tục như thế nào nữa?
 
id = 3551, parent = 3550, thread = 3543, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.113.245, time = 2007/05/10 (1178813243) ,
subject = Re:powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Câu hỏi của vdhvu thật thú vị. Theo mình biết, powerdot không hỗ trợ cf (centered footnote). Muốn powerdot nhận ra cf, chỉ có cách là viết lại powerdot.cls.

Có các workaround sau

1/ Thay đổi footnote: dùng 4cm hoặc nhiều hơn tuỳ trường hợp
\pdsetup{
  lf={chân trang trái \hspace{4cm} AUTHORNAME}
}


2/ Đổi vị trí của lfpos: ví dụ với powerdot-simple.sty như sau
\pddefinetemplate{basic}%
{%
  % các dòng đã bỏ đi
  lfpos={.4\slidewidth,.04\slideheight},
  % các dòng đã bỏ đi
}{%
  % ....
}
 
id = 3552, parent = 3551, thread = 3543, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.234.16, time = 2007/05/11 (1178818608) ,
subject = Re:powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn viettug đã giúp đỡ. Mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn rồi.
 
id = 3752, parent = 3552, thread = 3543, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = gamma_detector, ip = 134.158.138.229, time = 2007/07/17 (1184630093) ,
subject = Re:powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong powerdot, chỉnh sửa file powerdot.cls là điều cần thiết vì:
có thể chọn font nền khác nhau tuỳ thích, thêm, chèn logo....
Chọn vị trí của cai clock, màu sắc

tuy nhiên, về hiệu ứng thì powerdot kém hơn hẳn mấy cái anh beamer và ppower4, hơn nữa thằng Powerdot này khá kĩ tính trong việc nhận file hình.