VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3518, contains 3518
id = 3518, parent = 0, thread = 3518, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = texhax, ip = 222.252.237.95, time = 2007/05/06 (1178443662) ,
subject = tex to gif/png, hits = 282, karma = 0+0-,
Nếu muốn chuyển toàn bộ tài liệu qua HTML, bạn có thể chẳng hạn wiki:latex2html. Tuy nhiên, nếu chỉ muốn chuyển một ph. trình thành hình ảnh để nhúng vào web, có thể dùng tex2gif. Ý tưởng là tạo một tài liệu nhưng sau:

% chép từ trang chủ của tex2gif
\documentclass[12pt]{article}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\begin{displaymath}
\int H(x,x')\psi(x')dx' = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}
 \psi(x)+V(x)\psi(x)
\end{displaymath}
\end{document}


Sau đó, tex2gif sẽ thay bạn công việc biên dịch, cắt để được hình ảnh
http://www.fourmilab.ch/webtools/textogif/figures/schrod.png

Điều này cũng giống như: bạn biên dịch tài liệu tex ở trên, mở lên xem, dùng trình xem ảnh cắt một miếng, dán vào word.

Chương trình có giao diện dòng lệnh, mỗi lần chỉ làm một phương trình (hơi phiền!)

Lời khuyên: biết là có, không nên thử
Trang chủ: http://www.fourmilab.ch/webtools/textogif/textogif.html
Yêu cầu: perl, tex, ghostscript, netpbm.