VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3493, contains 3493
id = 3493, parent = 0, thread = 3493, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.30.241, time = 2007/04/27 (1177692471) ,
subject = rss feed của trang chủ, của diễn đàn, hits = 410, karma = 0+0-,
rss feed
* của trang chủ: http://viettug.org/rss/home
* của diễn đàn: http://viettug.org/rss/forum

Bạn cũng có thể chọn Subscribe từ biểu tượng RSSfeed ở cuối thanh địa chỉ của trình duyệt.

enjoy!