VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3451, contains 3451, 3452, 3453
id = 3451, parent = 0, thread = 3451, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.45.142, time = 2007/04/16 (1176674543) ,
subject = Page setup, hits = 960, karma = 0+0-,
Các bác cho hỏi, trong Miktex làm sao trình bày trang dạng - Landscape giống như MS word. Khi chiều rộng nội dung của văn bản quá dài thì làm sao trình bày dưới dạng nằm ngang
 
id = 3452, parent = 3451, thread = 3451, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.235.237.223, time = 2007/04/16 (1176676963) ,
subject = Re:Page setup, hits = 0, karma = 0+-1-,
Bạn hãy dùng gói anysize
Gói này cho phép bạn chọn lại kích thước khổ giấy tùy ý.
(Với gói này sau khi bạn dùng lệnh usepackage rồi thì xác lập khổ giấy trong phần preamble luôn)
 
id = 3453, parent = 3451, thread = 3451, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.226.83, time = 2007/04/16 (1176706926) ,
subject = Re:Page setup, hits = 0, karma = 1+0-,
@peter

Bạn dùng gói lscape như sau đây:
\usepackage{lscape}

% stuff

\clearpage % nhớ nhé!

\begin{landscape}
% nội dung
\end{landscape}

\clearpage % nhớ nhé


PS0: wiki:lscape
PS1: lần sau, bạn nhớ tìm kiếm ở diễn đàn theo hướng dẫn ở đây