VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3425, contains 3425, 3459, 3474, 3479, 3753
id = 3425, parent = 0, thread = 3425, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.111.172, time = 2007/04/07 (1175880425) ,
subject = Font Times new roman, hits = 2585, karma = 0+0-,
Cac bac cho hoi, lam sao su dung font Times New roman cho MikTex
 
id = 3459, parent = 3425, thread = 3425, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.163.60, time = 2007/04/22 (1177228075) ,
subject = Re:Font Times new roman, hits = 0, karma = 0+0-,
Việc sử dụng fonts Time trong miktex quan trọng là bạn sử dụng công cụ nào để soạn thảo. Mỗi editor hỗ trợ việc hiển thị fonts nhất định, để dùng font time thì you có thể dùng winshell, texmaker, emeditor, crimeditor...nói chung là rất nhiều; còn đối các fonts Vietnam thì bạn có thể sử dụng texniceter, hoặc các editor trên...Nhưng việc quan trọng khi sử dụng phần mềm này là you cần phải chỉnh configure cho nó.
 
id = 3474, parent = 3459, thread = 3425, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = ahgnaoh, ip = 58.186.62.216, time = 2007/04/23 (1177338381) ,
subject = Re:Font Times new roman, hits = 0, karma = 0+0-,
Co le ban cuong4012 hieu sai cau hoi roi, theo minh hieu thi y cua peter muon hoi la lam sao de font duoc bien dich la font Times new roman chu khong phai la font dung trong trinh editor (nhu winshell hay texmaker ...) boi vi font dung trong editor co la times.. di nua thi font hien ra trong bai chac gi da la font times... Theo minh biet thi theo yeu cau trinh bay lam luan van cua mot so truong dai hoc bat la phai dung font times new roman, do do viec neu co cach nao xac dinh duoc fonts bien dich thi hay qua!
 
id = 3479, parent = 3474, thread = 3425, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.57.104, time = 2007/04/24 (1177423971) ,
subject = Re:Font Times new roman, hits = 0, karma = 0+0-,
Uh đúng là me hiểu sai ý câu hỏi của Peter rồi
 
id = 3753, parent = 3479, thread = 3425, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = gamma_detector, ip = 134.158.138.229, time = 2007/07/17 (1184630395) ,
subject = Re:Font Times new roman, hits = 0, karma = 0+0-,
em thấy bộ font tiếng việt có sẵn trong MikTex 2.5 nhiều cái cứ la lá như nhau, không hiểu viết luận văn hoặc sách vở thì nên dùng font nào?
nếu muốn thêm font mới cho MikTex 2.5 thì phải mần ra sao?