VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3415, contains 3415, 3417, 3418
id = 3415, parent = 0, thread = 3415, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.252.10, time = 2007/04/04 (1175705790) ,
subject = ViệtTUG trở thành trang thương mại, hits = 1333, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: ViệtTUG trở thành trang thương mại

Me đồng ý ý kiến này.
 
id = 3417, parent = 3415, thread = 3415, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.28.239, time = 2007/04/04 (1175705849) ,
subject = Re:ViệtTUG trở thành trang thương mại, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn vdhvu,,,,

nhưng... bài đó gửi ngày 1/4 đó. hì
 
id = 3418, parent = 3417, thread = 3415, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.252.10, time = 2007/04/05 (1175706050) ,
subject = Re:ViệtTUG trở thành trang thương mại, hits = 0, karma = 0+0-,
Ha ha, bị mắc lừa cá tháng tư. Me đang đi công tác nên quên mất.