VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3400, contains 3400, 3402, 3404, 3409, 3410, 3412, 3413, 3419, 3420, 3421, 3422
id = 3400, parent = 0, thread = 3400, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongthao, ip = 58.187.71.193, time = 2007/04/02 (1175510773) ,
subject = Lỗi biên dịch khi dùng lớp Powerdot, hits = 3296, karma = 0+0-,
em đã thêm đầy đủ các gói cần dùng để tạo slide (MFwL) nhưng khi dịch ra PDF thì toàn thông báo lỗi (dịch ra định dạng DVI thì có thể hiển thị được Stype của lớp Powerdot)
Undefined control sequence
... [email protected]@r
1.<số dòng>

nhảy đến dòng đó thì chỉ là dòng trống
và một vài Warning của gói Hyperref
không biết em phải làm sao?
 
id = 3402, parent = 3400, thread = 3400, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.56.87, time = 2007/04/02 (1175530849) ,
subject = Re:Lỗi biên dịch khi dùng lớp Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Hãy vui lòng cho biết đã dùng các lệnh nào để dịch (Dịch qua mấy bước - Lệnh dịch là lệnh nào? Thứ tự ...) Có như vậy bạn bè trên diễn đàn mới lần ra được lỗi và hy vọng giải quyết được.
 
id = 3404, parent = 3400, thread = 3400, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.27.21, time = 2007/04/02 (1175531695) ,
subject = Re:Lỗi biên dịch khi dùng lớp Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ thử biên dịch ví dụ đơn giản của powerdot xem trục trặc có phải do cài đặt chưa đúng? ví dụ có ở ./code.9252c2b919.html

2/ vui lòng gửi cụ thể tập tin đầy đủ tạp tin *.log
 
id = 3409, parent = 3404, thread = 3400, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongthao, ip = 58.187.19.236, time = 2007/04/04 (1175701111) ,
subject = Re:Lỗi biên dịch khi dùng lớp Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Dịch file mẫu cũng không được.
Em dùng TeXnicCenter để dịch file.
Mọi người xem giúp em với, em có đính kèm file .log rồi:
http://www.viettug.org/oae/index.php?id=f322c51a78
 
id = 3410, parent = 3409, thread = 3400, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.28.239, time = 2007/04/04 (1175704263) ,
subject = Re:Lỗi biên dịch khi dùng lớp Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
nếu biên dịch tập tin mẫu đó mà bị lỗi, chứng tỏ việc cài đặt powerdot chưa thàh công. các gói phụ thuộc cho ở: LINK_HERE
 
id = 3412, parent = 3410, thread = 3400, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.252.10, time = 2007/04/04 (1175704811) ,
subject = Re:Lỗi biên dịch khi dùng lớp Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
mình hay dịch theo các bước sau:

1st step: latex tenfile.tex
2nd step: latex tenfile.tex
3rd step: C:\texmf\miktex\bin\dvips.exe tenfile.dvi (nếu dùng Miktex 2.4 hoặc dùng lệnh dvips.exe tenfile.dvi cũng được)
4th C:\gs\gs8.14\bin\gswin32c.exe -sPAPERSIZE=a4 -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=tenfile.pdf -c save pop -f tenfile.ps

Bạn nên làm file bat de chạy và thay tên file thành %1
Ở ngoài Dos thì goi file bat "khoảng cach" tenfile

Cách thứ hai được hướng dẫn trong manual:

latex tenfile.tex
latex tenfile.tex
dvips -o tenfile.ps tenfile.dvi
ps2pdf tenfile.ps
 
id = 3413, parent = 3412, thread = 3400, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.28.239, time = 2007/04/04 (1175705271) ,
subject = Re:Lỗi biên dịch khi dùng lớp Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
dùng txc thì mần latex -> dvi, dvi->ps và cuối cùng ps->pdf. chọn các kiểu biên dịch ở toolbars.

@vdhvu: từ miktex25 trở đi, đã có bộ xử lý postscript tích hợp trong miktex, nên không cần xài thêm gswin như vậy đâu. Có thể gỡ bỏ gswin được rùi đó việc dùng các tham số cho ps2pdf cũng như của gswin, chỉ lưu ý rằng phải dùng -sPAPERSIZE#a4 thay cho -sPAPERSIZE=a4
 
id = 3419, parent = 3412, thread = 3400, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongthao, ip = 58.187.19.236, time = 2007/04/05 (1175706824) ,
subject = Re:Lỗi biên dịch khi dùng lớp Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Anh nói rõ hơn đuợc ko. Em dịch ra file DVI rồi, các thao tác sau thì làm thế nào? em dùng MikTeX 2.5
 
id = 3420, parent = 3419, thread = 3400, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongthao, ip = 58.187.19.236, time = 2007/04/05 (1175707410) ,
subject = Re:Lỗi biên dịch khi dùng lớp Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
các gói phụ thuộc đã có đủ.
Em có thấy các file dvips.exe và ps2pdf, nhưng chưa biết dùng.
 
id = 3421, parent = 3420, thread = 3400, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongthao, ip = 58.187.19.236, time = 2007/04/05 (1175708165) ,
subject = Re:Lỗi biên dịch khi dùng lớp Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Em vào lệnh Run của Window đã dịch được DVI=>PS
còn PS=>PDF thì làm thế nào các anh?
CHỉ giúp em với!
 
id = 3422, parent = 3421, thread = 3400, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.234.16, time = 2007/04/05 (1175709400) ,
subject = Re:Lỗi biên dịch khi dùng lớp Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn làm theo cách thứ hai mình ghi phía trên đó:

Bước 1: gõ vào o chế độ dos latex tenfile.tex
Bước 2: cũng như bước 1.

Sau hai bước này là đã có file tenfiel.dvi

Sau đó dùng file dvips.exe để chuyển tênfile.dvi thành tenfile.ps

lệnh: dvips tenfile.dvi

Bước cuối cùng dùng lệnh ps2pdf tênfile.ps để có được tênfile.pdf