VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3366, contains 3366, 3368, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440
id = 3366, parent = 0, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 203.160.1.40, time = 2007/03/23 (1174648031) ,
subject = Tao Cac Lien Ket, hits = 3738, karma = 0+0-,
Cho to hoi lam the nao de tao cac lien ket trong tex va trong trang web nhu cac bac da lam cai, to thay thich lam nhung thu lam mai ma khong duoc
 
id = 3368, parent = 3366, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.226.205, time = 2007/03/24 (1174745124) ,
subject = Re:Tao Cac Lien Ket, hits = 0, karma = 0+0-,
Để tạo các liên kết trong tex, bạn trước hết biết cách tạo nhãn và tham chiếu với \label\ref. Sau đó, bạn chỉ việc dùng gói hyperref. Muốn có các liên kết đến địa chỉ web, bạn thử dùng lệnh \href.

Xen http://www.tex.ac.uk/tex-archive/macros … erref/doc/
 
id = 3427, parent = 3368, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 203.210.196.134, time = 2007/04/09 (1176112870) ,
subject = Re:Tao Cac Lien Ket, hits = 0, karma = 0+0-,
To thu go cai
\href [email protected]
 
id = 3428, parent = 3427, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 203.210.196.134, time = 2007/04/09 (1176113159) ,
subject = Re:Tao Cac Lien Ket, hits = 0, karma = 0+0-,
Sao thu ma khong duoc
\href{[email protected]}
 
id = 3429, parent = 3428, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 203.210.196.134, time = 2007/04/09 (1176113287) ,
subject = Re:Tao Cac Lien Ket, hits = 0, karma = 0+0-,
\documentclass{article}
\begin{document}
\href[[email protected]]
\end{document}
 
id = 3430, parent = 3429, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.113.167, time = 2007/04/09 (1176128089) ,
subject = Re:Tao Cac Lien Ket, hits = 0, karma = 0+0-,
vietbacdhv ơi, muốn tạo liên kết trên diễn đàn thì chỉ việc dùng bbcode như nói ở đây. Cũng có thể gõ vào URL thì diễn đàn sẽ tự hiểu:

Ví dụ http://www.viettug.org/

Còn trong tex mới dùng \href thôi!

Chúc vui vẻ!
 
id = 3431, parent = 3430, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 125.235.105.62, time = 2007/04/10 (1176199187) ,
subject = Re:Tao Cac Lien Ket, hits = 0, karma = 0+0-,
To go thu cai nhe, Trang to thuong vao la vietnamnet.vn
 
id = 3432, parent = 3431, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 125.235.105.62, time = 2007/04/10 (1176199351) ,
subject = Re:Tao Cac Lien Ket, hits = 0, karma = 0+0-,
vietnamnet.vn
 
id = 3433, parent = 3432, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 125.235.105.62, time = 2007/04/10 (1176199401) ,
subject = Re:Tao Cac Lien Ket, hits = 0, karma = 0+0-,
http://viettug.org
 
id = 3434, parent = 3433, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 125.235.105.62, time = 2007/04/10 (1176199462) ,
subject = Re:Tao Cac Lien Ket, hits = 0, karma = 0+0-,
To hieu so luoc roi, cam on nhe
 
id = 3435, parent = 3430, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 125.235.105.62, time = 2007/04/10 (1176200015) ,
subject = Re:Tao Cac Lien Ket, hits = 0, karma = 1+0-,
To thu tap lam theo cai nhe
như nói ở đây.
 
id = 3436, parent = 3435, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.101, time = 2007/04/10 (1176202047) ,
subject = Re:Tao Cac Lien Ket, hits = 0, karma = 0+0-,
đúng hơn như thế này nè... (bạn chọn trích dẫn bài này để biết thêm nhé...)
 
id = 3437, parent = 3436, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 222.252.205.224, time = 2007/04/10 (1176213600) ,
subject = Re:Tao Cac Lien Ket, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
đúng hơn như thế này nè... (bạn chọn trích dẫn bài này để biết thêm nhé...)
 
id = 3438, parent = 3437, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 222.252.205.224, time = 2007/04/10 (1176213716) ,
subject = Re:Tao Cac Lien Ket, hits = 0, karma = 0+0-,
To thu lan nua nhe, bay gio chac ok roi
trang tin tuc.
 
id = 3439, parent = 3438, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 222.252.205.224, time = 2007/04/10 (1176213854) ,
subject = Re:Tao Cac Lien Ket, hits = 0, karma = 0+-1-,
vietbacdhv:
To thu lan nua nhe, bay gio chac ok roi
trang tin tuc.
 
id = 3440, parent = 3439, thread = 3366, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 222.252.205.224, time = 2007/04/10 (1176214623) ,
subject = Re:Tao Cac Lien Ket, hits = 0, karma = 0+0-,
vao Viettug roi vao Diendantoanhocde hoc tap