VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3353, contains 3353, 3355
id = 3353, parent = 0, thread = 3353, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = thaomap, ip = 58.187.66.84, time = 2007/03/20 (1174404182) ,
subject = Làm Slide trình diễn?, hits = 1445, karma = 0+0-,
em thấy slide này đẹp quá.
ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/info/MFwL.zip
em muốn làm slide này thì em phải làm những gì? và phải down những gói gì?
em cho thử dịch file .tex rồi nhưng không được gì. lần sau em sẽ send file MFwL.log, lần này em quên!
 
id = 3355, parent = 3353, thread = 3353, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.253.25.253, time = 2007/03/21 (1174460546) ,
subject = Re:Làm Slide trình diễn?, hits = 0, karma = 0+0-,
SLide đó được typeset nhờ lớp/gói powerdot. Bạn có thể xem ở box LaTeX 2 X để biết cách cài đặt gói này, hoặc ở wiki:powerdot. powerdot chỉ cài đặt được nếu bạn đang dùng miktex, còn với pctex thì chịu (có người thử mà chưa thành công)

Cài đặt gói powerdot thành công, thì việc bạn biên dịch lại tài liệu MFwL cũng là một kỳ công. Vì có một lỗi nhỏ ntasc giả có nói đến trong MFwL.tex.

Chúc thành công