VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 33, contains 33, 34
id = 33, parent = 0, thread = 33, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = naduy, ip = 138.25.2.22, time = 2005/09/05 (1125909869) ,
subject = Tên của box này, hits = 832, karma = 0+0-,
Hi bác Ky Anh,

Tên box này mình nghĩ nên để là "Winedit, TexnicCenter..." (thêm ...) thì cân xứng hơn với Box cho các Latex Editor trên *nix
 
id = 34, parent = 33, thread = 33, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/05 (1125914216) ,
subject = Re:Tên của box này, hits = 0, karma = 0+0-,
Oops. Không để ý. Cám ơn bác. fix ngay đây