VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3293, contains 3293
id = 3293, parent = 0, thread = 3293, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.26.249, time = 2007/03/05 (1173113610) ,
subject = Ribbit: LaTeX trong Word ;), hits = 3103, karma = 0+0-,
Vớ Ribbit (http://nameless.ca/), bạn có thể viết các mã LaTeX và nhúng kết quả (hình ảnh) vào tài liệu Word rất nhanh gọn. Ý tưởng tương tự như MathType và Microsoft equation, nhưng nếu hai editor này là WYSIWYG thì Ribbit là LaTeX + Word.

Ribbit dùng hệ thống MikTeX đã cài đặt để tạo hình ảnh. Theo tác giả, các lý do để dùng Ribbit là:
* High-quality typesetting
* Standard language ( ý nói LaTeX )
* Coverage (ý nói có thể soạn thảo mọi thứ -- do khả năng của TeX)
* Compatibility (kết quả do Ribbit tạo ra có thể được soạn thảo và xem trên các hệ thống không có cài đặt phầm mềm này)

Thông tin khác:
* shareware, 25$ cho bản cá nhân
* screenshot:
http://nameless.ca/ribbit/ribbit-example.png
http://nameless.ca/ribbit/ribbit-code-tiny.png