VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3292, contains 3292
id = 3292, parent = 0, thread = 3292, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.26.249, time = 2007/03/05 (1173113107) ,
subject = LaTeX-community.org (trang web mới), hits = 457, karma = 0+0-,
Đội phát triển wiki:TeXnicCenter đưa vào hoạt động trang web mới:

http://latex-community.org/

> This site should provide a sophisticated community platform
> for LaTeX users as an alternative
> to the several out-dated mailing lists.

Thông báo có tại: http://latex-community.org/viewtopic.php?f=37&t=11 . Trang web hoạt động từ ngày 14 tháng 1 năm 2007.

Các box chính: về hệ thống TeX (miktex,fptex,vtex,...) và trình soạn thảo tex (kile,txc,winedt,...)

Enjoy!