VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3286, contains 3286, 3287, 3290, 3291
id = 3286, parent = 0, thread = 3286, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.7.118, time = 2007/03/01 (1172758396) ,
subject = Vẽ bảng, hits = 1010, karma = 0+0-,
Các bác giúp mình vẽ bảng giống như thế này

http://files.myopera.com/mysmallangle/Phuong/Hinh.bmp

Mình muốn số 1 và số 2 nằm giữa ô

Thanks
 
id = 3287, parent = 3286, thread = 3286, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.112.109, time = 2007/03/01 (1172765534) ,
subject = Re:Vẽ bảng, hits = 0, karma = 0+0-,
peter thử đoạn mã này xem sao. Nét mờ ở phần header thì /me không biết làm

\documentclass{article}
\usepackage{multirow} % nhiều dòng...

\begin{document}

\def\multirowsetup{\centering}
\def\arraystretch{1.5} % mặc định là 1 ; chỉ độ rộng của từng dòng
\newlength\mytextlen

\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
So TT & Mot & Hai \\\hline
% lấy chiều rộng của đoạn văn
\settowidth\mytextlen{1}
\multirow{2}{\mytextlen}{1} & A & B\\\cline{2-3}
  & C & D\\\hline
% lấy chiều rộng của đoạn văn
\settowidth\mytextlen{hello, world!}
\multirow{2}{\mytextlen}{hello, world!} & A & B\\\cline{2-3}
  & C & D\\\hline
\end{tabular}

\end{document}
 
id = 3290, parent = 3287, thread = 3286, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = ahgnaoh, ip = 203.162.44.68, time = 2007/03/03 (1172916710) ,
subject = Re:Vẽ bảng, hits = 0, karma = 0+0-,
Minh lam viec thuong phai ve rat nhieu kieu bang khac nhau nen khong tien hoi nhieu tren mang, cac bac co tai lieu nao huong dan chi tiet ve ve bang thi chi cho minh voi. Cam on cac bac nhieu.
P/S: Minh cung dang tiem tai lieu huong dan chi tiet ve tao header & footer, neu bac nao co gui cho minh luon voi.
 
id = 3291, parent = 3290, thread = 3286, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.26.249, time = 2007/03/04 (1173000094) ,
subject = Re:Vẽ bảng, hits = 0, karma = 0+0-,
ahgnaoh gửi địa chỉ cho mình (viettug ở gmail.com). Mình sẽ photo và gửi ahgnaoh vài tài liệu có thể hữu ích.